Novinky

  • 13.07.2017
  • Home, Startseite, Allgemeine News, obecné novinky, Banská Bystrica

Kam Vás usadia na rokovaní so šéfom Vaše pocity?

Chystáte sa na poradu so svojim šéfom? A kam si sadnete, vedľa svojho šéfa alebo oproti nemu? To sú otázky, ktorých zodpovedanie často súvisí aj s našimi pocitmi a očakávanou atmosférou pred rokovaním. (Experiment našich študentov)

Urobte si malý test:

Na obrázku vyznačte, kam sa posadíte, pred rokovaním, keď očakávate, že rokovanie s Vašim nadriadeným bude prebiehať v príjemnej atmosfére a následne, kam sa posadíte, keď očakávate konfrontačnú atmosféru rokovania. Účastníkmi rokovania ste iba Vy a Váš nadriadený. Modrou farbou je vyznačená stolička, na ktorej sedí Váš nadriadený.

 

Podľa psychológa Erharda Thiela sa oproti svojmu šéfovi posadíme, keď očakávame konfrontačný rozhovor. Avšak, pokiaľ očakávame priateľskú a pokojnú atmosféru, usádzame sa za tzv. „priateľský roh stola – vedľa šéfa cez roh po jeho pravej ruke“. Odborníčka na komunikáciu z Univerzity Komenského v Bratislave Oľga Škvareninová tiež tvrdí, že oproti nadriadenému si najčastejšie sadajú jeho oponenti a k nadriadenému si najbližšie sadajú osoby, ktoré sú s ním v priateľskom vzťahu.

Študenti podnikovej psychológie z Vysokej školy Fresenius v Banskej Bystrici sa pokúsili svojim experimentom zistiť, či je to skutočne tak. Svoj experiment však rozšírili aj na iné pozície pri stole ako predpokladal Thiel. Teda nielen vedľa svojho šéfa cez roh (pokojná atmosféra) a oproti nemu (konfrontačná atmosféra), ale aj priamo vedľa šéfa (príjemná atmosféra) a oproti šéfovi cez roh a šikmo (kde predpokladali konfrontačnú atmosféru).

Vzhľadom na malý počet respondentov sa síce štatisticky nepotvrdila priama súvislosť medzi očakávanou atmosférou a usadením sa zamestnanca, no ako vidieť z grafu analýzy, opýtaní respondenti majú tendenciu usadiť sa podľa očakávanej atmosféry predovšetkým v prípade, keď očakávajú konfrontačnú atmosféru.

V takomto prípade si iba 3 % zamestnancov sadne hneď vedľa svojho šéfa a 17% zamestnancov vedľa neho cez „priateľský“ roh stola, po šéfovej pravej ruke. Celkovo teda len 20% zamestnancov zvolilo priateľské posedenia, keď očakávalo konfrontačnú atmosféru. Až 70% opýtaných zamestnancov si v  prípade očakávanej konfrontačnej atmosféry sadne presne oproti nemu „tvárou v tvár“ a 10% zamestnancov po ľavej strane nadriadeného cez roh stola, teda celkovo 80%.

Na druhej strane, v skupine zamestnancov očakávajúcich počas rokovania príjemnú atmosféru si priateľské posedenie (vedľa a po pravej strane nadriadeného) zvolilo celkovo 50% zamestnancov. Ďalších 50% opýtaných zamestnancov, ktorí očakávajú priateľskú atmosféru si sadne na miesto oproti šéfovi (40%), oproti nadriadenému šikmo cez stôl (3%) a po ľavej strane nadriadeného cez roh stola (7%).

Je teda zrejmé, že predovšetkým očakávanie negatívnej atmosféry ovplyvňuje výber nášho miesta počas rokovania.

A načo je to dobré vedieť?

Pokiaľ máme tendenciu vyberať si miesto na sedenie podľa toho, akú atmosféru očakávame, môžeme predpokladať, že tak ako môžu naše predpoklady očakávania atmosféry ovplyvniť výber miesta, tak môže výber miesta ovplyvniť naše budúce pocity. Preto, ak aj očakávate konfrontáciu, no chcete sa cítiť pokojnejšie a menej konfrontačne počas rokovania, skúste sa niekedy posadiť presne opačne, ako vás usádzajú vaše pocity, napríklad vedľa svojho šéfa cez roh stola.

Pokiaľ však chcete zachovať odstup a jasne vymedziť hranice rozhovoru, neváhajte a sadnite si oproti svojmu šéfovi. To, či budete viesť rozhovor konfrontačne alebo pokojne predsa závisí aj od iných faktorov, napríklad od vašej neverbálnej komunikácie a celkového prejavu a samotného obsahu rozhovoru.

 

Kol. autorov: Klubisová Marieta, Rusková Mária, Vajcíkova Viktória