Podniková ekonómia (B.A.)

Trvanie študiného programu:
6 semestrov 
Začiatok:
V zimnom semestri 
Stupeň:
Bachelor of Arts 
Kredity:
180 ECTS 
Poplatky:

890 Euro / Školné za semester 
Akreditácia:
Vnútorne akreditovaný v procese systémovej akreditácie (prostredníctvom ACQUIN). 
CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Bakalársky študijný program Podniková ekonómia (Business Administration) na vysokej škole Hochschule Fresenius Vás svojím obsahom pripraví na splnenie požiadaviek ekonomického života, trhu práce a medzinárodnej kariéry. Po ukončení štúdia získate tak nemecké, ako aj medzinárodné a štátom uznávané, vysokoškolské vzdelanie – „Bachelor of Arts“. V priebehu celej doby štúdia máte priznaný status nemeckého študenta.

Začiatok štúdia vždy v zimnom semestri!  

Rozvrh pre štúdium popri práci

Prednášky prebiehajú pravidelne dvakrát do týždňa vo večerných hodinách a v sobotu. Efektivita štúdia je navyše po dohode s účastníkmi zabezpečená prednáškami formou blokovej výučby. Časy prednášok Vám umožnia popri štúdiu stále pracovať na plný úväzok.

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk (s výnimkou prednášok ako napr. Business English).

Obsah programu

Investujte do Vašej budúcnosti a získajte počas šiestich semestrov hodnotné vedomosti, poznatky a prehľad v týchto predmetoch:

 • Podniková ekonómia
 • Ekonomika
 • Účtovníctvo
 • Controlling
 • Obchodné právo
 • Marketing
 • Podnikanie
 • Personálny management
 • Prípadové štúdie
 • Soft Skills.

To top

Moduly

Vysoká škola Hochschule Fresenius Vám v bakalárskom študijnom programe Podniková ekonómia (Business Administration) ponúka v štvrtom a piatom semestri prostredníctvom jednotlivých študijných modulov možnosť špecializácie v podobe individuálneho študijného programu. Týmto spôsobom si môžete osvojiť cenné odborné znalosti, ktoré súvisia s Vašim budúcim pracovným uplatnením. Pre individuálny študijný program je určená povinná voľba dvoch študijných modulov, z ktorých jeden môže byť vybraný i mimo študijný program Podniková ekonómia (Voľba individuálnych možností). 

Program Podniková ekonómia zahŕňa tieto študijné moduly:

 • Marketingový management
 • Controlling
 • Bankový management orientovaný na zákazníka/ Retail bankovníctvo

Voľba individuálnych možností:

Pre vytvorenie individuálneho študijného plánu môžete využiť kombináciu rôznych modulov z iných študijných programov mimo Podnikovej ekonómie:

 • Personálna psychológia
 • Psychológia trhu, reklamy a médií
 • Podniková psychológia a poradenstvo.

To top

Medzinárodné štúdium

Vysoká škola Hochschule Fresenius Vám umožňuje v priebehu štvrtého semestra štúdia absolvovať integrovaný pobyt v zahraničí a to vo forme celistvého študijného programu alebo jednotlivých modulov študijného programu v jednej z našich lokalít v zahraničí. To všetko buď v nemeckom alebo anglickom jazyku.

 • Mníchov (všetky študijné programy)
 • Idstein/Frankfurt (všetky študijné programy)
 • New York (jednotlivé moduly alebo celý študijný program Marketing Management alebo Personálna psychológia).

V New Yorku ponúkame našim študentom možnosť absolvovať jednotlivé moduly študijných programov v časovom období od 2 - 3 týždňov alebo celý študijný program (viac informácií).

Študujúcim ponúkame taktiež účasť na našom projekte - Letná škola v Idsteine/Frankfurte a v Mníchove (viac informácií).

Štúdium v rámci Letnej školy i priebeh semestrov v zahraničí je spojený s prijímacím testom a ďalšími podmienkami. Náklady na integrovaný študijný pobyt nie sú zahrnuté v bežných študijných poplatkoch.

To top

Pracovné uplatnenie

Bakalárski absolventi v odbore Podniková ekonómia nájdu na pracovnom trhu širokú škálu uplatnenia v obchodných profesiách. Možnosti pre uplatnenie sa ponúkajú vo všetkých odvetviach a oblastiach. Najčastejšie ale svoje profesné zameranie uplatníte v nasledujúcich oblastiach:

 • Podnikové poradenstvo
 • Audit/daňové poradenstvo
 • Marketingové/Komunikačné oddelenie
 • Vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti.

Vzhľadom k tomu, že štúdium programu Podniková ekonómia je koncipované vo večernom a víkendovom rozvrhu, umožňuje študovať a zvyšovať kvalifikáciu i zamestnaným a pracujúcim ľuďom. Pripadáte si v práci nedocenení? Chcete toho dokázať viac? Prekonajte pohodlnosť a začnite systematicky pracovať na svojom vzdelaní - absolventom s nemeckým titulom sa pracovné ponuky len pohrnú!

To top

Požiadavky na prijatie

Predpokladom na prijatie na vysokoškolské štúdium na Hochschule Fresenius je preukázaná potrebná kvalifikácia (Oprávnenie na štúdium na vysokej škole). To je možné preukázať prostredníctvom:

 • Osvedčenia o záverečnej skúške na gymnáziu (maturitná skúška);
 • Osvedčenia o záverečnej skúške na obchodnej akadémii (maturitná skúška);
 • Osvedčenia o záverečnej skúške na strednej odbornej škole (maturitná skúška) alebo na strednom odbornom učilišti (maturitná skúška) s minimálne jedným, ekonomicky zameraným maturitným predmetom;

Vysoká škola Hochschule Fresenius si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

Absolvovanie výberového konania:
Prijímacie konanie prebieha dvomi spôsobmi, a to v závislosti od toho, ktorý typ strednej školy absolvent ukončil.

 1. Absolventi gymnázií a obchodných akadémií nemusia absolvovať celé prijímacie konanie, ale píšu iba tzv. motivačný list, v ktorom sa má uchádzač vyjadriť ku vopred stanoveným témam.
 2. Absolventi iných odborných škôl absolvujú prijímacie konanie, ktoré pozostáva z úloh z oblastí logického myslenia, matematiky, porozumenia anglickému textu, komplexného riešenia problémov a všeobecných vedomostí v závislosti od vybraného programu. Súčasťou testu sú i úlohy na posúdenie sociálnej interakcie, schopnosti tímovej práce a prezentačných zručností záujemcu o štúdium. Na prípravu na prijímacie konanie budú uchádzačom o štúdium na vysokej škole Hochschule Fresenius k dispozícii odborné materiály vypracované vysokoškolskými pedagógmi v závislosti od vybraného programu.

 

 

To top

Postup pri podávaní prihlášky

Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2018/2019 je možné podať do 30. júna 2018. Podanie prihlášky, ako aj prijímacie konanie je bez poplatkov!

Pokiaľ sa chcete uchádzať o štúdium na Vysokej škole Fresenius, zašlite nám prosím nasledujúce doklady:

 • vyplnený a podpísaný formulár žiadosti (na stiahnutie tu)
 • úradne overenú kópiu oprávnenia na štúdium na vysokej škole (maturitné vysvedčenie spolu s dodatkom)
 • podpísaný štruktúrovaný životopis
 • podpísanú kópiu občianskeho preukazu (predná a zadná strana)
 • aktuálnu fotografiu.

Pre akceptáciu prihlášky je nevyhnutné, aby bol formulár prihlášky a štruktúrovaný životopis kompletne vyplnený a dole podpísaný.

Vyššie uvedené podklady zasielajte na adresu:
Vysoká škola  Fresenius

University of Applied Sciences
Heslo "Prihláška"

Cesta na štadión 7

974 04  Banská Bystrica
Slovenská republika

Po doručení a overení Vašej prihlášky a oprávnení na štúdium na vysokej škole (maturitného vysvedčenia) Vás osobne pozveme na výberové konanie.

To top

Poplatky

Vysoká škola Hochschule Fresenius je súkromná vysoká škola, jej študijné programy sú štátom uznávané, nie sú však štátom financované. Z toho dôvodu je nutné vyberať poplatky.

  • Náklady: 890,- EUR za semester
  • Dĺžka riadneho štúdia: 36 mesiacov

  (Zmeny a chyby vyhradené. Vysoká škola si vyhradzuje právo otvoriť študijný program iba za predpokladu účasti minimálne desiatich študentov. Náklady na zahraničné pobyty nie sú zahrnuté v školnom.)

  To top

  Ihr Ansprechpartner

  Napíšte nám

  Radi Vám zašleme informačné materiály a odpovieme na Vaše otázky.

  Informačný materiál

  vedenie spoločnosti v SR

  2348
  Ing. Mgr. Vladimira Babjakova, MBA
  Telefón
  +421 48 47 253 43
  E-mail
  vladimira.babjakova[at]hs-fresenius.sk
  2348viac
  Tím vysokej školy