Podnikové financie a controlling (M.Sc.)

Trvanie študiného programu:
4 semestre 
Začiatok:
v zimnom semestri 
Stupeň:
Master of Science 
Kredity:
120 ECTS 
Poplatky:

975 Euro / Školné za semester 
Akreditácia:
Vnútorne akreditovaný v procese systémovej akreditácie (prostredníctvom ACQUIN).  
CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Obsah programu

V rámci vedeckého vzdelávania sú študentom sprostredkované zručnosti na formovanie vývoja a implementácie riadenia i financovania konceptov v spoločnostiach. Okrem toho majú študenti možnosť osvojiť si znalosti z managementu a vedenia spoločnosti. Počas štyroch semestrov sa naučia dôležité poznatky z oblasti controllingu, podnikových financií a podnikového managementu.

Oblasť Controlling obsahuje najmä koncepty procesného controllingu, medzinárodného ako i investičného, finančného, ale aj operatívneho a strategického controllingu. Okrem toho sa poslucháči prednášok môžu dozvedieť viac o témach podnikového plánovania a zakladania podniku. Oblasť Podnikové financie zahŕňa napríklad aj témy Portfolio & Asset Management, Mergers & Acquisitions či oceňovanie podniku.
Riadenie podniku objasňuje študentom metódy z oblasti organizačného managementu, rozhodovania, interkultúrneho managementu, corporate governance a finančného účtovníctva. Teoretické znalosti si študenti prehĺbia v rámci prípadových štúdií orientovaných na prax.

Hochschule Fresenius ponúka magisterským programom Podnikové financie a controlling štúdium v oblasti finančného manažmentu a vedenia podniku, ktorý má rastúci význam pre riadenie podnikov a organizácií.

Začiatok štúdia vždy v zimnom semestri.  

Rozvrh pre štúdium popri zamestnaní

Prednášky prebiehajú pravidelne v týždni vo večerných hodinách a v sobotu. Efektivita štúdia je navyše po dohode s účastníkmi zabezpečená prednáškami formou blokovej výučby. Časy prednášok Vám umožnia popri štúdiu stále pracovať na plný úväzok.

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk (s výnimkou prednášok ako napr. Business English).

Pracovné uplatnenie absolventov

Absolventi tohto medziodborového štúdia majú najlepšie predpoklady  na uplatnenie sa vo vedúcich pozíciách v oblasti controlligu, financií a účtovníctva, ale aj v konzultačných spoločnostiach pre podnikové poradenstvo, alebo môžu aj samostatne podnikať.  Študentom tohto programu sú teda prístupné rozmanité možnosti kariéry, či už napríklad ako hlavného kontrolóra, CFO alebo finančného riaditeľa.

Predpoklady pre prijatie

Pokiaľ máte záujem o štúdium na Business School alebo Psychology School, už teraz sa tešíme na Vašu prihlášku!

Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2017/2018 môžete podávať  v predĺženom prihlasovacom období do 15. 9. 2017!  Podanie prihlášky, ako aj prijímacie konanie je bez poplatkov!

Hlavným predpokladom pre prijatie na štúdium na Vysokú školu Fresenius je ŠTÁTNOU ZÁVEREČNOU SKÚŠKOU UKONČENÉ ŠTÚDIUM MINIMÁLNE BAKALÁRSKEHO STUPŇA DOKLADOVATEĽNÉ BAKALÁRSKYM DIPLOMOM.

Pokiaľ sa chcete uchádzať o štúdium na Vysokej škole Fresenius, zašlite nám prosím nasledujúce doklady:

  • vyplnený a podpísaný formulár prihlášky (na stiahnutie tu)
  • úradne overenú kópiu oprávnenia na štúdium na magisterskom stupni na vysokej škole (minimálne bakalársky diplom)
  • podpísaný štruktúrovaný životopis
  • podpísanú kópiu občianskeho preukazu (predná a zadná strana)
  • aktuálnu fotografiu.

Pre akceptáciu prihlášky je nevyhnutné, aby bol formulár prihlášky a štruktúrovaný životopis kompletne vyplnený a dole podpísaný.


Vyššie uvedené doklady zasielajte doporučene na adresu:
Vysoká škola Fresenius

University of Applied Sciences
Heslo "Prihláška"

Cesta na štadión 7

974 04  Banská Bystrica
Slovenská republika

To top

Postup pri podávaní prihlášky

Prvým krokom pri podávaní prihlášky na štúdium je vytlačenie a vyplnenie prihlášky a jej následne zaslanie spolu s požadovanými dokumentami na vyššie uvedenú adresu. Podanie prihlášky, ako aj prijímacie konanie je bez poplatkov! Po doručení a overení Vašej prihlášky a oprávnenia na štúdium na magisterskom stupni na vysokej škole (minimálne bakalársky diplom) Vás osobne oboznámime s ďalším postupom. Ten závisí od posúdenia Vášho predošlého vysokoškolského vzdelania. 

V prípade absolventov bakalárskeho stupňa vzdelania v rovnakom alebo príbuznom programe, ako je zvolený program, do ktorého sa hlásia, je potrebné dokladovať vzdelanie bakalárskym diplomom a výpisom absolvovaných predmetov s hodnotením pre posúdenie príbuznosti programov. Po dôkladnom zvážení budú uchádzači o štúdium na HSF:

a) prijatí do magisterského stupňa štúdia bez potreby absolvovania dodatočných skúšok,

b) alebo budú pozvaní na diferenčné skúšky z predmetov, z ktorých vedomosti sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie v štúdiu.

Diferenčná skúška

Predmety, ktoré uchádzač neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia a vedomosti z nich sú potrebné na magisterskom štúdiu budú súčasťou diferenčnej skúšky, na ktorú Vysoká škola Fresenius uchádzačom poskytne odborne vypracované študijné materiály nápomocné ku príprave na túto diferenčnú skúšku.

(Vysoká škola si vyhradzuje právo otvoriť študijný program iba za predpokladu účasti minimálne desiatich študentov.)

Potrebujete viac informácií? Žiadny problém!

Ponúkame pravidelné dni otvorených dverí, informačné večery a študijné informačné dni. Aktuálne termíny nájdete v tomto prehľade.

To top

Napíšte nám!

Radi Vám zašleme informačné materiály a odpovieme na Vaše otázky.

Informačný materiál

vedenie spoločnosti v SR

2348
Ing. Mgr. Vladimira Babjakova, MBA
Telefón
+421 48 47 253 43
E-mail
vladimira.babjakova[at]hs-fresenius.sk
2348viac
Tím vysokej školy