FAQ

Zamestnanci Hochschule Fresenius Vám vždy ochotne radi poradia telefonicky alebo e-mailom ohľadom Vašich otázok o našej vysokej škole. Aby sme Vám pomohli získať požadované informácie čo najjednoduchšie, vytvorili sme zoznam odpovedí na najčastejšie kladené otázky (FAQ), ktorý nájdete nižšie. Nech už sa Vaše otázky týkajú prijímacieho konania alebo priamo štúdia, tento zoznam Vám poskytne odpovede. 

1.1 OPRÁVNENIE

Kedy môžem požiadať o štúdium na vysokej škole Hochschule Fresenius?

Predpokladom na prijatie na vysokoškolské štúdium na Hochschule Fresenius je preukázaná potrebná kvalifikácia (Oprávnenie na štúdium na vysokej škole). To je možné preukázať prostredníctvom:

  • Osvedčenia o záverečnej skúške na gymnáziu (maturitná skúška);
  • Osvedčenia o záverečnej skúške na obchodnej akadémii (maturitná skúška);
  • Osvedčenia o záverečnej skúške na strednej odbornej škole (maturitná skúška) alebo na strednom odbornom učilišti (maturitná skúška) s minimálne jedným, ekonomicky zameraným maturitným predmetom;

Vysoká škola Hochschule Fresenius si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

Absolvovanie výberového konania:
Prijímacie konanie prebieha dvomi spôsobmi, a to v závislosti od toho, ktorý typ strednej školy absolvent ukončil.

  1. Absolventi gymnázií a obchodných akadémií nemusia absolvovať celé prijímacie konanie, ale píšu iba tzv. motivačný list, v ktorom sa má uchádzač vyjadriť ku vopred stanoveným témam.
  2. Absolventi iných odborných škôl absolvujú prijímacie konanie, ktoré pozostáva z úloh z oblastí logického myslenia, porozumenia anglickému textu, komplexného riešenia problémov a všeobecných vedomostí v závislosti od vybraného programu. Súčasťou testu sú i úlohy na posúdenie sociálnej interakcie, schopnosti tímovej práce a prezentačných zručností záujemcu o štúdium. Na prípravu na prijímacie konanie budú uchádzačom o štúdium na vysokej škole Hochschule Fresenius k dispozícii odborné materiály vypracované vysokoškolskými pedagógmi v závislosti od vybraného programu.

Počet študijných miest je obmedzený, a preto odporúčame prihlásiť sa na štúdium čo najskôr.

 

 

Potrebujem zdravotné a úrazové poistenie?

Na Vysokej škole Hochschule Fresenius môžete byť zapísaný, len pokiaľ máte zdravotné poistenie. S žiadosťou o prijatie je potrebné poslať aj potvrdenie od zdravotnej poisťovne, v ktorej ste poistený. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme!

Môžem doložiť dokumenty potrebné ku prijatiu aj dodatočne?

Samozrejme môžete dodatočne doložiť dokumenty, ktoré ste nám nepredložili v čase podania žiadosti (napríklad vysvedčenie). Upozorňujeme však, že najneskôr v čase zápisu musia byť všetky Vaše podklady kompletné.

Čo je to "čestné prehlásenie" ?

Čestné prehlásenie sa nachádza v záverečných poznámkach prihlášky. Zaväzujete sa ním doložiť výsledky vykonaných skúšok, pokiaľ ste boli alebo ste zapísaný na inej vysokej škole.

Kedy je možné začať štúdium a aké sú termíny pre podávanie žiadostí?

Začiatok štúdia je vždy v zimnom semestri (s výnimkou prestupu z inej vysokej školy).

Prihlášky na magisterské štúdium pre akademický rok 2018/2019 neprijímame.

Kedy najskôr sa môžem uchádzať o štúdium?

Uchádzať sa o štúdium a podstúpiť výberové konanie môžete kedykoľvek, v priebehu akademického roka. Týmto získavate možnosť zabezpečiť si už dopredu študijné miesto.

Kedy začína semester?

Letný semester začína vždy 1. marca a zimný 1. septembra. 

Ako bude prebiehať prijímacie konanie?

Predpokladom na prijatie na vysokoškolské štúdium na Hochschule Fresenius je preukázaná potrebná kvalifikácia (Oprávnenie na štúdium na vysokej škole). To je možné preukázať prostredníctvom:

  • Osvedčenia o záverečnej skúške na gymnáziu (maturitná skúška);
  • Osvedčenia o záverečnej skúške na obchodnej akadémii (maturitná skúška);
  • Osvedčenia o záverečnej skúške na strednej odbornej škole (maturitná skúška) alebo na strednom odbornom učilišti (maturitná skúška) s minimálne jedným, ekonomicky zameraným maturitným predmetom;

Vysoká škola Hochschule Fresenius si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

Absolvovanie výberového konania:
Prijímacie konanie prebieha dvomi spôsobmi, a to v závislosti od toho, ktorý typ strednej školy absolvent ukončil.

  1. Absolventi gymnázií a obchodných akadémií nemusia absolvovať celé prijímacie konanie, ale píšu iba tzv. motivačný list, v ktorom sa má uchádzač vyjadriť ku vopred stanoveným témam.
  2. Absolventi iných odborných škôl absolvujú prijímacie konanie, ktoré pozostáva z úloh z oblastí logického myslenia, porozumenia anglickému textu, komplexného riešenia problémov a všeobecných vedomostí v závislosti od vybraného programu. Súčasťou testu sú i úlohy na posúdenie sociálnej interakcie, schopnosti tímovej práce a prezentačných zručností záujemcu o štúdium. Na prípravu na prijímacie konanie budú uchádzačom o štúdium na vysokej škole Hochschule Fresenius k dispozícii odborné materiály vypracované vysokoškolskými pedagógmi v závislosti od vybraného programu.

Počet študijných miest je obmedzený, a preto odporúčame prihlásiť sa na štúdium čo najskôr.

1.2 UZNANIE PREDCHÁDZAJÚCEHO ŠTÚDIA

Môžem si na Vysokej škole Hochschule Fresenius nechať uznať predchádzajúce študijné výsledky?

Vždy sa snažíme uznať študentom výsledky z predchádzajúceho štúdia v najväčšej možnej miere, presne tak, ako aj množstvo modulov za predpokladu, že absolvované predmety sú zhodné s našimi predmetmi. Avšak konečné rozhodnutie stojí vždy na rozhodnutí dekana. Aby bolo možné posúdiť, ktoré dosiahnuté výsledky Vám môžu byť uznané, potrebujeme od Vás výpis absolvovaných predmetov, tak ako aj učebné osnovy jednotlivých predmetov. Následne tieto dokumenty postúpime príslušnému orgánu na schválenie.

1.3 STREDISKÁ

Je možné zmeniť miesto štúdia?

Všetky naše študijné programy sú ponúkané v každom zo sídiel Vysokej školy Hochschule Fresenius, preto si môžete miesto štúdia v jeho priebehu bez problémov zmeniť. Mnoho študentov sa rozhodne navštevovať jedno z iných stredísk Vysokej školy Hochschule Fresenius len počas jedného semestra s cieľom nadviazať nové kontakty a spoznať nové mesto. Avšak je potrebné zobrať do úvahy, že zmena miesta štúdia je spoplatnená.

1.4 ŠTÚDIUM

Môžem dopredu vidieť, ako štúdium prebieha?

Aby sme Vám ukázali, ako reálne prebieha štúdium na Vysokej škole Hochschule Fresenius, môžete nás s radosťou navštíviť. Na dňoch otvorených dverí, ktorých termíny nájdete na tejto webovej stránke, sa môžete zúčastniť aj prednášok a spoznať našich vyučujúcich priamo medzi študentmi. Ak by Vám nestačila jednodenná návšteva prednášok, prípadne by ste chceli absolvovať študijnú stáž, kontaktujte naše študijné oddelenie. Na základe Vašej žiadosti Vám umožníme navštevovať prednášky celý týždeň.

Sú ešte voľné nejaké študijné miesta?

Skúsenosti ukázali, že i napriek veľkému záujmu o niektoré študijné programi, je možnosť ešte aj krátko pred uzávierkou podávania žiadostí získať študijné miesto. Táto možnosť nastáva v prípade, keď napr.  žiadatelia, ktorí nepošlú obratom Zmluvu o štúdiu (Learning agreement) v lehote 14 dní, sú odstránení zo zoznamu študentov a ich miesta sa uvoľnia pre iných uchádzačov. Preto, i keď sa blíži termín ukončenia podávania prihlášok, neváhajte s jej podaním. Študijné oddelenie sa bude snažiť sprístupniť Vám štúdium na Vami zvolenom mieste, prípadne v inom zo stredísk Vysokej školy Hochschule Fresenius.

Ako mám postupovať, keď sa po určitom čase rozhodnem pre iné štúdium alebo inú vysokú školu?

Vaša Zmluva o štúdiu obsahuje výpovednú dobu šesť týždňov na konci semestra, preto sa po každom semestri môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať vo Vašom štúdiu.

Existuje možnosť špecializácie?

Špecializácia v našich bakalárskych študijných odboroch prebieha od štvrtého semestra pomocou študijných modulov. Od tohto semestra sa nemusíte orientovať len na moduly vo vašom študijnom odbore, ale môžete čerpať z modulov všetkých študijných odborov. Týmto spôsobom sa objavuje mnoho možností, ako sa optimálne uplatniť na trhu práce a odlíšiť sa od konkurencie.