Digitálny management (M.A.)

Trvanie študiného programu:
4 semestre 
Začiatok:
v zimnom semestri 
Stupeň:
Master of Arts 
Kredity:
120 ECTS 
Poplatky:

975 Euro / Školné za semester 
Akreditácia:
Vnútorne akreditovaný v procese systémovej akreditácie (prostredníctvom ACQUIN). 
CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Zvyšujúca sa digitalizácia mení všetky sektory a odvetvia. Spoločnosti a organizácie sa musia prispôsobiť výzvam rastúcej digitalizácie, naučiť sa chápať jej radikálne zmeny a vedieť zaobchádzať s jej vplyvmi. Nový magisterský študijný program Digitálny management sa zaoberá jednak tradičnými a zároveň aj digitálnymi metódami managementu. Tento aplikovaný študijný program obsahovo prehlbuje a tematicky rozvíja bakalárske programy v oblasti podnikovej ekonómie a médií.

Začiatok štúdia vždy v zimnom semestri.  

Rozvrh pre štúdium popri zamestnaní

Prednášky prebiehajú pravidelne v týždni v podvečerných hodinách a v sobotu. Efektivita štúdia je navyše po dohode s účastníkmi zabezpečená prednáškami formou blokovej výučby. Časy prednášok Vám umožnia popri štúdiu stále pracovať na plný úväzok.

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk (s výnimkou prednášok ako napr. Business English).

Obsah programu

Študenti sa oboznámia s metódami a kontextami z oblastí digitálneho a všeobecného managementu. V študijnom pláne nájdete prednášky na témy podnikania, digitálnych médií, teórií rozhodovania, medzinárodného managementu, finančného a organizačného managementu a podnikateľskej etiky. Teoretické znalosti majú študenti možnosť prehlbovať v rámci prípadových štúdií v oblasti managementu, podnikania a podnikateľských plánov.

To top

Moduly

Aby bolo štúdium prispôsobené individuálnym záujmom a cieľom, ma každý študent možnosť výberu ťažiskových modulov, ako napríklad Digitálne právo, Elektronický obchod, Technické aplikácie, Management dát alebo sociálnych médií.

To top

Pracovné uplatnenie absolventov

Vďaka medziodborovému vzdelaniu a rozmanitému študijnému obsahu, majú absolventi najlepšie predpoklady pre uplatnenie sa na top pozíciách, či založiť si vlastnú spoločnosť. Absolventi majú možnosť uplatniť sa v oblasti komunikácie a médií, ale taktiež aj v iných sférach – ako investičný alebo strategický manažér, zamestnanec v rozvoji podnikania či výkonný asistent vedenia spoločnosti.

 

To top

Predpoklady pre prijatie

Pokiaľ máte záujem o štúdium na Business School alebo Psychology School, už teraz sa tešíme na Vašu prihlášku!

Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2017/2018 môžete podávať  do 30. 6. 2017! Podanie prihlášky, ako aj prijímacie konanie je bez poplatkov!

Hlavným predpokladom pre prijatie na štúdium na Vysokej škole Fresenius je ŠTÁTNOU ZÁVEREČNOU SKÚŠKOU UKONČENÉ ŠTÚDIUM MINIMÁLNE BAKALÁRSKEHO STUPŇA DOKLADOVATEĽNÉ BAKALÁRSKYM DIPLOMOM.

Pokiaľ sa chcete uchádzať o štúdium na Vysokej škole Fresenius, zašlite nám prosím nasledujúce doklady:

  • vyplnený a podpísaný formulár prihlášky (na stiahnutie tu)
  • úradne overenú kópiu oprávnenia na štúdium na magisterskom stupni na vysokej škole (minimálne bakalársky diplom)
  • podpísaný štruktúrovaný životopis
  • podpísanú kópiu občianskeho preukazu (predná a zadná strana)
  • aktuálnu fotografiu.

Pre akceptáciu prihlášky je nevyhnutné, aby bol formulár prihlášky a štruktúrovaný životopis kompletne vyplnený a dole podpísaný.


Vyššie uvedené doklady zasielajte na adresu:
Vysoká škola Fresenius

University of Applied Sciences
Heslo "Prihláška"

Cesta na štadión 7

974 04  Banská Bystrica
Slovenská republika

To top

Postup pri podávaní prihlášky

Prvým krokom pri podávaní prihlášky na štúdium na HSF je vytlačenie a vyplnenie prihlášky a jej následne zaslanie spolu s požadovanými dokumentami na vyššie uvedenú adresu. Podanie prihlášky, ako aj prijímacie konanie je bez poplatkov! Po doručení a overení Vašej prihlášky a oprávnenia na štúdium na magisterskom stupni na vysokej škole (minimálne bakalársky diplom) Vás osobne oboznámime s ďalším postupom. Ten závisí od posúdenia Vášho predošlého vysokoškolského vzdelania. 

V prípade absolventov bakalárskeho stupňa vzdelania v rovnakom alebo príbuznom programe, ako je zvolený program, do ktorého sa hlásia, je potrebné dokladovať vzdelanie bakalárskym diplomom a výpisom absolvovaných predmetov s hodnotením pre posúdenie príbuznosti programov. Po dôkladnom zvážení budú uchádzači o štúdium na HSF:

a) prijatí do magisterského stupňa štúdia bez potreby absolvovania dodatočných skúšok,

b) alebo budú pozvaní na diferenčné skúšky z predmetov, z ktorých vedomosti sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie v štúdiu.

Diferenčná skúška

Predmety, ktoré uchádzač neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia a vedomosti z nich sú potrebné na magisterskom štúdiu budú súčasťou diferenčnej skúšky, na ktorú HSF uchádzačom poskytne odborne vypracované študijné materiály nápomocné ku príprave na túto diferenčnú skúšku.

Potrebujete viac informácií? Žiadny problém!

Ponúkame pravidelné dni otvorených dverí, informačné večery a študijné informačné dni. Aktuálne termíny nájdete v tomto prehľade.

To top

Poplatky

Vysoká škola Hochschule Fresenius je súkromná vysoká škola, jej študijné programy sú štátom uznané, nie sú však štátom financované. Z tohto dôvodu je nutné vyberať poplatky.

  • Náklady: 975,- za semester 
  • Dĺžka riadneho štúdia: 24 mesiacov

(Zmeny a chyby vyhradené. Vysoká škola si vyhradzuje právo otvoriť študijný program iba za predpokladu účasti minimálne desiatich študentov. Náklady na zahraničné pobyty nie sú zahrnuté v školnom.)

To top

Tešíme sa na Vašu správu!

Ak máte záujem študovať na vysokej škole Hochschule Fresenius alebo s nami spolupracovať, ozvite sa nám! Radi Vám poradíme, alebo odpovieme na Vaše otázky; našu odpoveď urýchlite tým, že vyplníte čo najviac políčok v tomto kontaktnom formulári. Ďakujeme! 

mailform

Kontakt
Ihr Ansprechpartner

Napíšte nám

Radi Vám zašleme informačný materiál

Informačný materiál

vedenie spoločnosti v SR

2348
Ing. Mgr. Vladimira Babjakova
Telefón
+421 48 47 253 43
E-mail
vladimira.babjakova[at]hs-fresenius.sk
2348viac
Tím vysokej školy

študijné a marketingové oddelenie

2799
Mgr. Anna Weissová
Telefón
+421 48 47 253 26
E-mail
Anna.Weissova[at]hs-fresenius.sk
2799viac
Tím vysokej školy

Prihláška

Poďte študovať k nám! Prihláste sa na niektorý z našich študijných programov hneď teraz!

Chcem u Vás študovať!