Podniková psychológia (B.A.)

Trvanie študiného programu:
6 semestrov 
Začiatok:
v zimnom semestri 
Stupeň:
Bachelor of Arts 
Kredity:
180 ECTS 
Poplatky:

890 Euro / Školné za semester*
Akreditácia:
Vnútorne akreditovaný v procese systémovej akreditácie (prostredníctvom ACQUIN). 
CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Bakalársky študijný program Podniková psychológia (Business Psychology) je vhodný pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o správanie sa ľudí v ekonomickom kontexte, a ktorí radi nahliadnu za hranice myslenia. Študijný program Vás svojim obsahom pripraví na splnenie nárokov ekonomického života, trhu práce a medzinárodnej kariéry. Po ukončení štúdia získate nemecké, medzinárodne i štátom uznávané vysokoškolské vzdelanie  – „Bachelor of Arts“ a po celú dobu štúdia budete mať status nemeckého študenta.

Začiatok štúdia vždy v zimnom semestri!

Rozvrh pre štúdium popri práci

Prednášky sa konajú pravidelne dvakrát týždenne vo večerných hodinách a v sobotu. Efektivita štúdia je naviac po dohode s účastníkmi zaistená prednáškami formou blokovej výučby. Časy prednášok Vám umožňujú v priebehu štúdia stále pracovať na plný úväzok.

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk (výnimkou sú niektoré prednášky ako napr. Business English).

Obsah programu

Investujte do Vašej budúcnosti a naučte sa v šiestich semestroch hodnotné vedomosti, poznatky a súvislosti v týchto oblastiach:

 • Ekonomická psychológia
 • Všeobecná psychológia
 • Štatistika
 • Psychologická diagnostika
 • Pedagogická psychológia
 • Prípadová štúdia
 • Metodika a hodnotenie
 • Soft Skills

To top

Moduly

Vysoká škola Hochschule Fresenius Vám v bakalárskom študijnom programe Podniková psychológia ponúka vo štvrtom a piatom semestri možnosť špecializácie prostredníctvom jednotlivých študijných modulov. Tým si môžete osvojiť cenné odborné znalosti, ktoré súvisia s Vašimi budúcimi pracovnými predstavami. V študijnom programe je určená povinná voľba dvoch študijných modulov, z ktorých jeden môže byť vybraný i z iného študijného programu (Voľba individuálnych možností).

Program Podniková psychológia zahŕňa tieto študijné moduly:

 • Personálna psychológia
 • Psychológia trhu, reklamy a médií
 • Organizačná psychológia a poradenstvo

Voľba individuálnych možností:
Na vytvorenie individuálneho študijného plánu môžete využiť kombináciu rôznych modulov z iných študijných programov:

 • Marketingový management
 • Controlling
 • Bankový manažment orientovaný na zákazníka / Retail bankovníctvo

To top

Medzinárodné štúdium

Vysoká škola Hochschule Fresenius Vám umožňuje v priebehu štvrtého semestra štúdia absolvovať integrovaný zahraničný pobyt. Ten môže zahŕňať hlavný študijný program alebo jednotlivé študijné programy v nemeckom/anglickom jazyku a bude prebiehať v jednej z našich lokalít v zahraničí:

 • Mníchov (všetky študijné programy)
 • Idstein/Frankfurt (všetky študijné programy)
 • New York (jednotlivé moduly alebo celý študijný program Marketing Management alebo Personálna psychológia)

V New Yorku ponúkame našim študentom možnosť absolvovať jednotlivé moduly študijných programov v časovom období 2 - 3 týždňov alebo celý študijný program (viac informácií).

Našim študentom ponúkame tiež účasť na programe Letnej školy v Idsteine /Frankfurte a v Mníchove.

Účasť i priebeh semestra v zahraničí sú spojené s ďalšími podmienkami a prijímacim testom. Náklady za študijný pobyt nie sú zahrnuté v bežných študijných poplatkoch.

To top

Pracovné príležitosti

Po absolvovaní programu „Podniková psychológia“ budete mať vďaka ekonomickému vzdelaniu a rozsiahlym vedomostiam o metódach hospodárskej psychológie obrovské možnosti pri výbere Vášho zamestnania. Získate totiž veľmi cenné súčasné a na prax zamerané znalosti. Všeobecne sa aktivity absolventov Podnikovej psychológie rozdeľujú do nasledujúcich oblastí:

 • Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a managementu
 • Podnikové poradenstvo
 • Osobný referent
 • Osobný rozvoj
 • Marketingové a komunikačné oddelenie
 • Vzdelávacie a výskumné zariadenia
 • Vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti.

Vzhľadom k tomu, že štúdium programu „Podniková psychológia“ je koncipované vo večernom a víkendovom rozvrhu, umožňuje študovať a zvyšovať kvalifikáciu i zamestnaným a pracujúcim ľuďom. Pripadáte si v práci nedocenení? Chcete toho dokázať viac? Prekonajte pohodlnosť a začnite systematicky pracovať na svojom vzdelaní – absolventom s nemeckým titulom sa pracovné ponuky len pohrnú!

To top

Požiadavky na prijatie

Predpokladom na prijatie na vysokoškolské štúdium na Hochschule Fresenius je preukázaná potrebná kvalifikácia (Oprávnenie na štúdium na vysokej škole). To je možné preukázať prostredníctvom:

 • Osvedčenia o záverečnej skúške na gymnáziu (maturitná skúška);
 • Osvedčenia o záverečnej skúške na obchodnej akadémii (maturitná skúška);
 • Osvedčenia o záverečnej skúške na strednej odbornej škole (maturitná skúška) alebo na strednom odbornom učilišti (maturitná skúška) s minimálne jedným, ekonomicky zameraným maturitným predmetom;

Vysoká škola Hochschule Fresenius si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

Absolvovanie výberového konania:
Prijímacie konanie prebieha dvomi spôsobmi, a to v závislosti od toho, ktorý typ strednej školy absolvent ukončil.

 1. Absolventi gymnázií a obchodných akadémií nemusia absolvovať celé prijímacie konanie, ale píšu iba tzv. motivačný list, v ktorom sa má uchádzač vyjadriť ku vopred stanoveným témam.
 2. Absolventi iných odborných škôl absolvujú prijímacie konanie, ktoré pozostáva z úloh z oblastí logického myslenia, matematiky, porozumenia anglickému textu, komplexného riešenia problémov a všeobecných vedomostí v závislosti od vybraného programu. Súčasťou testu sú i úlohy na posúdenie sociálnej interakcie, schopnosti tímovej práce a prezentačných zručností záujemcu o štúdium. Na prípravu na prijímacie konanie budú uchádzačom o štúdium na vysokej škole Hochschule Fresenius k dispozícii odborné materiály vypracované vysokoškolskými pedagógmi v závislosti od vybraného programu.

Počet študijných miest je obmedzený, a preto odporúčame prihlásiť sa na štúdium čo najskôr.

To top

Postup pri podávaní prihlášky

Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2018/2019 je možné podať do 30. júna 2018. Podanie prihlášky, ako aj prijímacie konanie je bez poplatkov!

Pokiaľ sa chcete uchádzať o štúdium na Vysokej škole Fresenius, zašlite nám prosím nasledujúce doklady:

 • vyplnený a podpísaný formulár žiadosti (na stiahnutie tu)
 • úradne overenú kópiu oprávnenia na štúdium na vysokej škole (maturitné vysvedčenie spolu s dodatkom)
 • podpísaný štruktúrovaný životopis
 • podpísanú kópiu občianskeho preukazu (predná a zadná strana)
 • aktuálnu fotografiu.

Pre akceptáciu prihlášky je nevyhnutné, aby bol formulár prihlášky a štruktúrovaný životopis kompletne vyplnený a dole podpísaný.

Vyššie uvedené podklady zasielajte doporučene na adresu:
Vysoká škola Fresenius

University of Applied Sciences
Heslo "Prihláška"

Cesta na štadión 7

974 04  Banská Bystrica
Slovenská republika

Po doručení a overení Vašej prihlášky a oprávnení na štúdium na vysokej škole (maturitného vysvedčenia) Vás osobne pozveme na výberové konanie.

To top

Poplatky

Hochschule Fresenius je vysoká škola, jej študijné programy sú štátom uznávané, nie sú však štátom financované. Z tohto dôvodu je výber poplatkov nutnosťou. 

 • Náklady: 890 EUR za semester
 • Dĺžka riadneho štúdia: 36 mesiacov

(Zmeny a chyby vyhradené. Vysoká škola si vyhradzuje právo otvoriť študijný program iba za predpokladu účasti minimálne desiatich študentov. Náklady na zahraničné pobyty nie sú zahrnuté v školnom.)

To top

Ihr Ansprechpartner

Napíšte nám!


Radi Vám zašleme informačné materiály.

Informačný materiál

vedenie spoločnosti v SR

2348
Ing. Mgr. Vladimira Babjakova, MBA
Telefón
+421 48 47 253 43
E-mail
vladimira.babjakova[at]hs-fresenius.sk
2348viac
Tím vysokej školy