Podniková psychológia (M.Sc.)

Trvanie študiného programu:
4 semestre 
Začiatok:
V zimnom semestri 
Stupeň:
Master of Science 
Kredity:
120 ECTS 
Poplatky:

975 Euro / Školné za semester 
Akreditácia:
Vnútorne akreditovaný v procese systémovej akreditácie (prostredníctvom ACQUIN). 
CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Cieľom štúdia je sprostredkovať študentom odborné rozšírené znalosti z vedeckej disciplíny psychológia, osobitne podniková psychológia, a rozšíriť tieto znalosti o medzidisciplinárne kompetencie. 

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk (výnimkou sú niektoré prednášky ako napr. Business English).

Obsah programu

V magisterskom študijnom programe Podniková psychológia získate prehĺbené obsahové a metodické vedomosti a zručnosti, pomocou ktorých porozumiete psychologickým, hospodárskym, sociálnym  a firemným súvislostiam a ktoré budete schopní profesionálne využiť v podnikovej praxi.

Obsah učiva zahŕňa základné podnikovo-psychologické poznatky, ktoré študenti nadobudnú v zodpovedajúcom magisterskom alebo bakalárskom štúdiu. 

Učebné osnovy vychádzajú z potrieb pracovného trhu, sú naň naviazané a umožnia Vám úspešný vstup do pracovného života.

To top

Moduly

Študijný odbor poskytuje viaceré kľúčové kvalifikácie, ktoré prehĺbia Váš odborný profil a zlepšia Vaše kariérne šanca. V magisterskom študijnom programe Podniková psychológia Vám Vysoká škola Hochschule Fresenius ponúka nasledovné možnosti kvalifikácie:

 • Psychológia zákazníkov a management marketingu
 • Psychológia v organizáciách a ľudské zdroje

To top

Medzinárodné štúdium

Vysoká škola Hochschule Fresenius Vám umožňuje v priebehu štvrtého semestra štúdia absolvovať integrovaný zahraničný pobyt. Ten môže zahŕňať hlavný študijný odbor alebo jednotlivé študijné odbory v nemeckom/anglickom jazyku a bude prebiehať v jednej z našich lokalít v zahraničí:

 • Mníchov (všetky študijné programy)
 • Idstein/Frankfurt (všetky študijné programy)
 • New York (jednotlivé moduly alebo celý študijný odbor Marketingový management alebo Personálna psychológia).

V New Yorku ponúkame našim študentom možnosť absolvovať jednotlivé moduly študijných odborov v časovom období 2 - 3 týždne alebo celý študijný odbor (viac informácií).

Našim študentom ponúkame taktiež účasť na programe Letná škola v Idsteine /Frankfurte a v Mníchove (viac informácií).

Účasť i priebeh semestrov v zahraničí sú spojené s ďalšími podmienkami a prijímacím testom. Náklady za študijný pobyt nie sú zahrnuté v bežných študijných poplatkoch.

To top

Pracovné uplatnenie absolventov

Vzhľadom na čoraz zložitejšie ekonomické podmienky môžeme očakávať narastajúci záujem vysokokvalifikovaných odborníkov a manažérov o oblasti podnikovej psychológie. Vďaka rozsiahlemu kompetenčnému profilu, pozostávajúceho z odborných, metodických a sociálnych kompetencií, sú podnikoví psychológovia žiadaní tak v oblastiach psychológie trhu, reklamy a médií, ako aj v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a organizácií.Týmito mnohorakými možnosťami využitia predstavuje magisterský študijný program "Podniková psychológia" vzdelanie s vynikajúcou perspektívou. 

To top

Predpoklady pre prijatie

Pokiaľ máte záujem o štúdium na Business School alebo Psychology School, už teraz sa tešíme na Vašu prihlášku!

Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2018/2019 je možné podať do 30. júna 2018. Podanie prihlášky, ako aj prijímacie konanie je bez poplatkov!

Hlavným predpokladom pre prijatie na štúdium na Vysokej škole Fresenius je ŠTÁTNOU ZÁVEREČNOU SKÚŠKOU UKONČENÉ ŠTÚDIUM MINIMÁLNE BAKALÁRSKEHO STUPŇA DOKLADOVATEĽNÉ BAKALÁRSKYM DIPLOMOM.

Pokiaľ sa chcete uchádzať o štúdium na Vysokej škole Fresenius, zašlite nám prosím nasledujúce doklady:

 • vyplnený a podpísaný formulár prihlášky (na stiahnutie tu)
 • úradne overenú kópiu oprávnenia na štúdium na magisterskom stupni na vysokej škole (minimálne bakalársky diplom)
 • podpísaný štruktúrovaný životopis
 • podpísanú kópiu občianskeho preukazu (predná a zadná strana)
 • aktuálnu fotografiu.

Pre akceptáciu prihlášky je nevyhnutné, aby bol formulár prihlášky a štruktúrovaný životopis kompletne vyplnený a dole podpísaný.


Vyššie uvedené doklady zasielajte doporučene na adresu:
Vysoká škola Fresenius

University of Applied Sciences
Heslo "Prihláška"

Cesta na štadión 7

974 04  Banská Bystrica
Slovenská republika

To top

Postup pri podávaní prihášky

Prvým krokom pri podávaní prihlášky na štúdium na HSF je vytlačenie a vyplnenie prihlášky a jej následne zaslanie spolu s požadovanými dokumentami na vyššie uvedenú adresu. Podanie prihlášky, ako aj prijímacie konanie je bez poplatkov! Po doručení a overení Vašej prihlášky a oprávnenia na štúdium na magisterskom stupni na vysokej škole (minimálne bakalársky diplom) Vás osobne oboznámime s ďalším postupom. Ten závisí od posúdenia Vášho predošlého vysokoškolského vzdelania. 

V prípade absolventov bakalárskeho stupňa vzdelania v rovnakom alebo príbuznom odbore, ako je zvolený odbor, do ktorého sa hlásia, je potrebné dokladovať vzdelanie bakalárskym diplomom a výpisom absolvovaných predmetov s hodnotením pre posúdenie príbuznosti odborov. Po dôkladnom zvážení budú uchádzači o štúdium na HSF:

a) prijatí do magisterského stupňa štúdia bez potreby absolvovania dodatočných skúšok,

b) alebo budú pozvaní na diferenčné skúšky z predmetov, z ktorých vedomosti sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie v štúdiu.

Diferenčná skúška

Predmety, ktoré uchádzač neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia a vedomosti z nich sú potrebné na magisterskom štúdiu budú súčasťou diferenčnej skúšky, na ktorú HSF uchádzačom poskytne odborne vypracované študijné materiály nápomocné ku príprave na túto diferenčnú skúšku.

Potrebujete viac informácií? Žiadny problém!

Ponúkame pravidelné dni otvorených dverí, informačné večery a študijné informačné dni. Aktuálne termíny nájdete v tomto prehľade.

To top

Poplatky

Hochschule Fresenius je vysoká škola, jej študijné programy sú štátom uznávané, nie sú však štátom financované. Z tohto dôvodu je výber poplatkov nutnosťou. 

  • Náklady: 975,- za semester 
  • Dĺžka riadneho štúdia: 24 mesiacov

  (Zmeny a chyby vyhradené. Vysoká škola si vyhradzuje právo otvoriť študijný program iba za predpokladu účasti minimálne desiatich študentov. Náklady na zahraničné pobyty nie sú zahrnuté v školnom.)

  To top

  Ihr Ansprechpartner

  Napíšte nám

  Radi Vám pošleme informačné materiály.

  Informačný materiál

  vedenie spoločnosti v SR

  2348
  Ing. Mgr. Vladimira Babjakova, MBA
  Telefón
  +421 48 47 253 43
  E-mail
  vladimira.babjakova[at]hs-fresenius.sk
  2348viac
  Tím vysokej školy