Teraz sa prihlásiť

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠKY

Ak máte záujem o štúdium na Business School, Psychology School alebo Media School, tešíme sa na Vašu prihlášku. Aj naďalej sa môžete prihlasovať prostredníctvom prihlasovacieho formulára nižšie:

Dni otvorených dverí
informačné večery

Stiahnuť
prihlasovací formulár

 

 

 

Začiatok štúdia vždy v zimnom semestri! 

Podanie prihlášky je možné kedykoľvek. 

Podanie prihlášky nie je spoplatnené!

Pokiaľ sa chcete uchádzať o štúdium na Hochschule Fresenius, pošlite nám prosím následujúce podklady:

  • Vyplnený a podpísaný formulár žiadosti (na stiahnutie tu)
  • Úradne overenú kópiu oprávnenia pre štúdium na vysokej škole (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom)
  • Podpísaný štruktúrovaný životopis (s uvedením trvalého pobytu, dátumu narodenia, prehľadom študovaných škôl s uvedením rokov štúdia a špecifikáciou typu školy a podpisom študenta)
  • Podpísanú kópiu občianskeho preukazu (prednú i zadnú stranu)
  • Aktuálnu fotografiu

Formulár žiadosti a štruktúrovaný životopis musia byť vyplnené úplne a podpísané v spodnej časti.

Prosím, pošlite vyššie uvedené prílohy na nasledujúcu adresu:

vysoká škola Hochschule Fresenius
University of Applied Sciences
Heslo  "Prihláška"
Cesta na štadión 7
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

Ponúkame pravidelné dni otvorených dverí, informačné večery a študijné informačné dni. Aktuálne termíny nájdete v tomto Prehľade.

Predpokladom na prijatie na vysokoškolské štúdium na Hochschule Fresenius je preukázaná potrebná kvalifikácia (Oprávnenie na štúdium na vysokej škole). To je možné preukázať prostredníctvom:

  • Osvedčenia o záverečnej skúške na gymnáziu (maturitná skúška);
  • Osvedčenia o záverečnej skúške na obchodnej akadémii (maturitná skúška);
  • Osvedčenia o záverečnej skúške na strednej odbornej škole (maturitná skúška) alebo na strednom odbornom učilišti (maturitná skúška) s minimálne jedným, ekonomicky zameraným maturitným predmetom;

Vysoká škola Hochschule Fresenius si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

Absolvovanie výberového konania:
Prijímacie konanie prebieha dvomi spôsobmi, a to v závislosti od toho, ktorý typ strednej školy absolvent ukončil.

  1. Absolventi gymnázií a obchodných akadémií nemusia absolvovať celé prijímacie konanie, ale píšu iba tzv. motivačný list, v ktorom sa má uchádzač vyjadriť ku vopred stanoveným témam.
  2. Absolventi iných odborných škôl absolvujú prijímacie konanie, ktoré pozostáva z úloh z oblastí logického myslenia, matematiky, porozumenia anglickému textu, komplexného riešenia problémov a všeobecných vedomostí v závislosti od vybraného programu. Súčasťou testu sú i úlohy na posúdenie sociálnej interakcie, schopnosti tímovej práce a prezentačných zručností záujemcu o štúdium. Na prípravu na prijímacie konanie budú uchádzačom o štúdium na vysokej škole Hochschule Fresenius k dispozícii odborné materiály vypracované vysokoškolskými pedagógmi v závislosti od vybraného programu.

Podanie žiadosti je možné kedykoľvek. Čím skôr však žiadosť podáte, tým  skôr Vás budeme môcť pozvať na prijímacie konanie.
Počet študijných miest je obmedzený, a preto odporúčame prihlásiť sa na štúdium čo najskôr. Pre akademický rok  2016/2017 je uzávierka prihlášok 30. 6. 2016.


Po doručení a overení Vašej žiadosti a oprávnenia pre štúdium na vysokej škole dostanete obratom pozvánku na naše prijímacie konanie. Tešíme sa na Vás a sme kedykoľvek k dispozícii pre odpovedanie na Vaše otázky.

 

 

To top

Máte otázky ohľadne Vašej prihlášky?

Kontaktujte nás!