Poslanie

Poslanie vysokej školy Hochschule Fresenius

Súkromná vysoká škola Hochschule Fresenius má za sebou viac ako 165-ročnú vzdelávaciu tradíciu v Nemecku. Základný kameň vysokej školy položil v roku 1848 Carl Remigius Fresenius, keď otvoril Chemické laboratórium Fresenius. Vďaka tomu je Hochschule Fresenius najstaršou súkromnou vzdelávajúcou inštitúciou v oblasti chémie. Naväzuje na svojho zakladateľa Carla Remigia Fresenia a dodnes je synonymom pre prakticky orientovanú výučbu v úzkom prepojení s výskumom a vývojom. Zameranie na štúdium, ktoré študenti využijú v praxi, platí ako pre tradičnú fakultu Chemie & biologie, tak pre novšie fakulty Zdravie a Hospodárstvo & médií.

V duchu tejto tradície rozvíja Hochschule Fresenius ponuku svojich služieb a svoje strategické zameranie neustále ďalej. Pritom sa orientuje tiež na ciele trvale udržateľného rozvoja a inovácií. Motto Hochschule Fresenius zneje: „Vyučovať a bádať so zameraním na prax, žiť medzinárodne, študentov motivovať a podporovať!“.

Naša výučba a výskum

Naše študijné programy sprostredkujú študentom vedecké poznatky a znalosti v príslušnej odbornej oblasti. Pritom samozrejme zohľadňujú aktuálne a budúce nároky trhu práce. Svoje teoretické vedomosti a výskumné práce sú naši študenti schopní reflektovať vo svojej profesionálnej praxi. Študenti sú v priebehu štúdia zapájaní do praktických výskumných projektov školy.

Hochschule Fresenius je medzinárodne činná, na spoluprácu a prax orientovaná vysoká škola. Aktívne sa podieľa na vytváraní európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a na kooperácii nielen na národnej a medzinárodnej úrovni, ale aj interdisciplinárne. Ponúka kooperáciu v rámci celého sveta, tímovú výučbu, možnosť zapojiť sa do výskumu a uplatniť sa v medzinárodných firmách v rámci siete partnerov Hochschule Fresenius.

Naši študenti

Pri štúdiu na Hochschule Fresenius získavajú študenti znalosti pre úspešnú kariéru ako v súkromnom, tak aj štátnom sektore alebo v akademickej oblasti. Našimi študentmi sú veľmi často už pracujúci ľudia, manažéri alebo jednoducho povedané všetci, čo chcú svoje doterajšie vzdelanie povýšiť na medzinárodnú úroveň.

Na našich študentov kladieme vysoké nároky. Ako súkromná vysoká škola ponúkame vysokú kvalitu výučby a individuálnu podporu, ktorá vytvára potrebné podmienky pre úspešné ukončenie štúdia behom krátkej doby. Vďaka našej rozsiahlej medzinárodnej sieti partnerov vo výskume, výučbe a praxi nielen podporujeme mobilitu našich študentov - dalo by sa povedaťi, že ju dôrazne vyžadujeme, rovnako ako získavanie jazykových a interkultúrnych znalostí. Vysoká škola Hochschule Fresenius disponuje dlhoročnými skúsenosťami v podpore celoživotného vzdelávania.  Ponúkame vzdelávanie vo forme flexibilných blokov a to od akademického vzdelávania cez doprovodné študijné programy popri zamestnaní.  

Naši zamestnanci

Vedomosti, znalosti a skúsenosti našich zamestnancov sú najdôležitejším predpokladom na dodržanie nárokov na vysokú kvalitu a aktuálnosť nášho obsahu výučby. Podporujeme individuálny rozvoj našich zamestnancov v neustálom rozširovaní odborných, metodologických a didaktických schopností.

Udržateľnosť a kvalita našej práce

Nezávislosť Hochschule Fresenius, potrebná na výučbu a výskum, predpokladá trvalú ekonomickú životaschopnosť a udržateľnosť nášho jednania. Vďaka certifikovanému systému managementu rozvíjame kvalitu našich služieb, ktorú zabezpečujeme pomocou rôznych hodnotiacich a komunikačných nástrojov. Aktívne sa podieľame na trhu vzdelávania, pritom vždy vyzdvihujeme záujmy študentov a snažíme sa ich prepojiť s požiadavkami trhu práce a firiem.

Naša spoločenská zodpovednosť

Vysoká škola Hochschule Fresenius si je vedomá role poskytovateľa vzdelávania, angažovaného v rôznorodých spoločenských štruktúrach a procesoch.  S našimi ponukami vzdelávania sme tiež poskytovateľom impulzov i zrkadlom vývoja znalostí spoločnosti, trhu práce a regionálneho prostredia okolo kampusov našich vysokých škôl.