Prodekan

 • Ďurajová
  Prof. Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA
  Kontakt
  Telefón+421 48 47 253 27
  E-mailviktoria.durajova[at]hs-fresenius.sk
 • Vzdelanie
  Od 2009
  Získaná kvalifikácia PhD. Téma záverečnej práce: "Vplyv zmeny produktovej štruktúry bánk na tvorbu zdrojov financovania podnikov". Stupeň vzdelania v medzinárodnej klasifikácii: ISCED 6
  Stredisko: Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
  2007 - 2011
  Zvyšovanie odbornosti v rámci interných školení komerčnej banky - Československá obchodná banka, a. s.
  Stredisko: Bratislava
  Od 2004
  Získaná kvalifikácia Ing. v odbore "Financie, bankovníctvo, investovanie". Stupeň vzdelania v medzinárodnej klasifikácii: ISCED 5
  Stredisko: Fakulta Financií, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
  Kariéra
  Od 2011
  odborný asistent, zástupca prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť, neskôr aj pedagogickú činnosť
  Spoločnosť: Bankovní institut VŠ Praha
  Stredisko: Banská Bystrica
  2007 - 2011
  produktový analytik, produktový manažér
  Spoločnosť: Československá obchodná banka, a. s.
  Stredisko: Bratislava, Banská Bystrica
  2005 - 2011
  odborný asistent
  Spoločnosť: fakulta financií (neskôr Ekonomická fakulta), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Stredisko: Banská Bystrica
  2005 - 2011
  lektor/pedagóg - externý spolupracovník
  Spoločnosť: Bankovní institut VŠ Praha
  Stredisko: Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Prievidza
  2005 - 2006
  projektový manažér - externý spolupracovník
  Spoločnosť: GP Consulting, s. r. o. - príprava projektov pre získanie zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ
  Stredisko: Banská Bystrica
  2002 - 2005
  lektor
  Spoločnosť: Fakulta Financií, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Stredisko: Banská Bystrica
  Publikácie
  2013

  MEDVEĎ. J. -  TKÁČ, M. (Vargová, V., Jankovská, A., Sobek, O., Demjan, V., Sipko, J., Dufala, V. Polách, J., Baran, P., Malcová, Z.) 2013. Banky - história, teória a prax. Bratislava: Sprint 2, 2013. ISBN 978-80-89393-84-8 (6,27 AH) – vedecká monografia

  2013

  Ďurajová, V. 2013. Trh hypotekárneho financovania v kontexte finančnej krízy. In: Recenzovaný zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko. Bratislava: Katedra financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ekonóm, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0

  2013

  Ďurajová, V. 2013. Komparácia konvergencie ekonomík SR a ČR v období dosahov krízy. In: Socioekonomické a humanitní studie. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2014. ISSN 1804-6797

  2013

  Ďurajová, V. 2013. The funding and financing of residential mortgages in EU as factor of financial stability. In: Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2013. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Paneurópskej vysokej školy. Bratislava, 2013

  2013

  Ďurajová, V. 2013. Výkonnosť vybraných svetových ekonomík v kontexte globálnej krízy - centrá svetovej ekonomiky vs. krajiny BICS. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky – recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Žilina: Žilinská Univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878

  2013

  Ďurajová, V. 2013. Dostupnosť zdrojov financovania podnikov v období krízy – trh bankového financovania; In: Zborník príspevkov z vedeckých seminárov katedier v akademickom roku 2012/2013, Banská Bystrica: BIVŠ zahraničná vysoká škola, 2013. ISBN 978-80-970422-5-7

  2013

  Ďurajová, V., Demjan, V. 2013. Verejný dlh a jeho financovanie - vybrané krajiny EÚ. In: FINANCIE V OBDOBÍ KRÍZY - VÝZVY z aspektu finančného trhu - Zborník z vedeckej konferencie. Banská Bystrica: BIVŠ zahraničná vysoká škola, 2013. ISBN 978-80-970422-6-4

  2012

  MEDVEĎ J. A KOL. (Sobek O., Sipko J., Dufala V., Demjan V., Košík O., Malcová Z., Vargová V.) 2012. BANKY - teória a prax. Bratislava: Sprint 2, 2012. ISBN 978-80-89393-73-2 (7,34 AH) – vedecká monografia

  2012

  MEDVEĎ, J., Vargová, V. 2012. Fiškálne a ekonomické dôsledky krízy v krajinách EÚ. In: Verejná správa a regionálny rozvoj, vedecký časopis VŠEMVS. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2012. ISSN 1337-2955

  2012

  Vargová, V. 2012. Euroland´s crisis - selected problems and solutions. In: 7th Chorzowska Conference of Banking and Finance Chorzow, Poland. Wyzsza szkola bankowa w Poznaniu w Chorzowie. 2012

  2012

  Vargová, V. 2012. Fiškálne dôsledky bankových kríz - aké riešenie prináša banková únia. In: FINANCIE A RIZIKO. Recenzovaný zborník príspevkov z XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Katedra financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3515-1

Tím vysokej školy