Funkčné miesto profesora v odboroch Ekonomika podniku, Finančný manažment

Vysoká škola Hochschule Fresenius je štátom uznaná súkromná vysoká škola, ktorá sa s viac než 10 000 študentmi radí medzi najväčšie súkromné vysoké školy v Nemecku. Vo ôsmich strediskách v rámci Nemecka ponúka bakalárske a magisterské študijné programy zamerané na prax.

V rámci budovania vysokej školy Hochschule Fresenius v Banskej Bystrici dochádza k rozširovaniu tímu vysokoškolských pedagógov v odbore Podniková psychológia.

V tejto súvislosti vysoká škola Hochschule Fresenius pre nastávajúci akademický rok otvára výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora v nasledovnom odbore:

-        3.3 Ekonómia a manažment

Prioritne podskupiny odboru: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie; 3.3.13 Finančný management; 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment; 3.3.15 Management, 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku; 3.3.22 Podnikový management.

Menovanie do funkcie profesora na HSF sa riadi usmernením Hessenského vysokoškolského zákona. Po úspešnom zapracovaní sa a pozitívnom hodnotení je možné a predpokladá sa povolanie do funkcie profesora s miestom výkonu v Banskej Bystrici.

Úlohy menovaného profesora na HSF:

Organizácia priebehu štúdia, zabezpečenie kvality výučby ako aj neustále rozvíjanie študijných programov. Zastupovanie odboru a predmetov odboru vo vzťahu k externému prostrediu.

V rámci funkcie je menový profesor zodpovedný za starostlivosť o študentov, ako aj akvizíciu vyučujúcich, ktorí budú zabezpečovať výučbu v rámci daného odboru; rovnako je zodpovedný za realizáciu aplikovaného výskumu, ako aj vedenie a realizáciu projektov viažucich sa na predmetný výskum.

Konkretizácia úloh kladených na menovaného profesora HSF:

-        výučba v odbore Ekonómia a Média v študijných programoch Podniková Psychológia

-        starostlivosť o študentov a poradenstvo

-        akvizícia vyučujúcich v danom odbore

-        rozvíjanie a mentoring projektov študentov

-        organizovanie a realizácia ďalšieho vzdelávania pre študentov

-        realizácia projektov aplikovaného výskumu v spolupráci so študentami

-        vytváranie siete kooperačných partnerov z hospodárskej praxe

-        participácia na správe školy

-        realizácia konferencií

Klasifikačné a odborné požiadavky:

Vedecko-pedagogický titul profesor, docent alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie v 3. stupni v definovanom odbore, resp. v podskupine odborov; preukázateľná pedagogická činnosť (preferujeme preukázanie a dokumentovanie výsledkami hodnotenia); ďalej minimálne 3-ročná prax v príslušnom odbore; samostatná vedecká a publikačná činnosť viažuca sa na predmetný odbor; morálna a občianska bezúhonnosť.

Vysoké nasadenie pri práci so študentami, ich motivácia k zvládnutiu úloh a proklientska orientácia. Dobrá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka. Schopnosť zabezpečenia prednášok v anglickom jazyku je vítaná.

Požadované doklady:

-        Prihláška do výberového konania

-        Profesijný životopis

-        Doklady o dosiahnutom vzdelaní a dosiahnutom akademickom titule

-        Doklady o dosiahnutej praxi mimo akademickej pôdy

-        Prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti

-        Súhlas so spracovaním osobných údajov (v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov)

Adresa na zaslanie alebo doručenie prihlášky s požadovanými podkladmi:

Hochschule Fresenius Banská Bystrica

Cesta na štadión 7,

974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Kontaktná osoba: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.; email: viktoria.durajova@hs-fresenius.sk;

Domovská stránka: www.hs-fresenius.sk