Študentské referencie

Štúdium na Hochschule Fresenius - najlepšia príprava na prácu manažéra v globálnom svete

"Štúdium na vysokej škole Hochschule Fresenius je najlepšou prípravou na prácu manažéra", uvádza Marco S., absolvent študijného programu Business Administration, ktorý sa v medzičase stal marketingovým manažérom a počas svojej kariéry pôsobil už v niekoľkých štátoch.

viac

"Na konci môjho štúdia v programe Business Administration (BA) na vysokej škole Fresenius v Idsteine v Hesensku som mal podľa programu absolvovať semester praxe. Mohol som si za týmto účelom vybrať akékoľvek miesto na svete. Využil som teda túto skvelú príležitosť a rozhodol som sa spojiť príjemné s užitočným a prax v programe marketing som absolvoval v austrálskom Brisbane. Súčasne som pracoval na svojej záverečnej práci na tému diaľkového štúdia "Schreiben in der Ferne, über die Lehre aus der Ferne" (Písať z diaľky o vyučovaní na diaľku), ktorá neskôr vyšla ako príručka vo vydavateľstve VDM. Svoj pobyt v Austrálii som zakončil okružnou cestou po najmladšom kontinente.

Toto všetko mi prinieslo príležitosť môcť si vybrať z celého radu oblastí, v ktorých som si mohol v posledných semestroch štúdia prehĺbiť svoje znalosti a schopnosti. Medzi nimi bol aj odbor, v ktorom dnes profesionálne pôsobím - marketing manažment. Absolvované projekty zamerané na prax, skupinovej práce a prezentácie priamo súvisiace s praxou mi priniesli dostatok odborných znalostí, aby som sa mohol úspešne uchádzať a s úspechom absolvovať v priebehu prázdnin pred posledným semestrom niekoľko praxí, okrem iného, u svetového lídra v oblasti výroby chemických produktov, ale aj u hlavného austrálskeho výrobcu športovej a pracovnej obuvi.Na vysokej škole Fresenius nie je nič ponechané náhode. Už v základných semestroch bola venovaná maximálna pozornosť tomu, aby bolo vyučované skutočne len to, čo je možné použiť v bezprostrednej praxi, čím sa zamedzí tomu, aby boli študenti zbytočne zmätení. To všetko bolo možné len vďaka tomu, že všetci docenti boli "vypožičaní" priamo z praxe. Bezprostredne pred začatím prvého semestra som veľa panikáril. Ako neskôr vyšlo najavo - úplne zbytočne.

Ihneď po ukončení štúdia som dostal možnosť začať štúdium pri zamestnaní na plný úväzok u jedného amerického koncernu pôsobiaceho v odvetví telekomunikácií. Vzhľadom k tomu, že v tú dobu ešte na vysokej škole Fresenius magisterský program nebol, využil som túto možnosť a zmenil vysokú školu. V nadchádzajúcich 2 rokoch som využíval presne to, čo som sa naučil na vysokej škole Fresenius ohľadom "pravidiel správania": Pracoval som na plný úväzok ako asistent manažmentu pre marketing a predaj a študoval takmer so 100% zameraním na prax.

To top

Z používateľky Google v dobe štúdia k zamestnankyni Google po štúdiu

Počas štúdia na vysokej škole Fresenius bol Google prvým miestom vyhľadávania, keď sa jednalo o zháňanie informácií pre domáce práce a referáty. Absolventka Angela Krieger je teraz ako zamestnankyňa Google v oblasti online marketingu sama súčasťou vyhľadávača. Vo svojej správe popisujúcej profesijný vývoj a skúsenosti popisuje svoju cestu od štúdia k práci snov.

Kariérny vývoj
a skúsenosti Angely Krieger
Absolventka študijného odboru: Media Managemen
Súčasné miesto: Google

Keď
som krátko po maturite stála pred rozhodnutím vybrať si študijný odbor, ktorý by mi vyhovoval, bolo mi po krátkej fáze prieskumu jasné, že sa chcem aktívne pohybovať v oblasti médií. Nesmelo však zároveň chýbať ekonomické pozadie. Rozhodla som sa teda pre štúdium Media Managementu na vysokej škole Fresenius v Kolíne. Rozhodnutie absolvovať štúdium na vysokej škole Fresenius bolo posilnené tým, že sa študuje v malých pracovných skupinkách a je tam veľké zameranie na prax.

Úzky
vzťah k praxi bol zrejmý predovšetkým počas práce na projektoch. Tu sme mali možnosť spolupracovať s podnikmi a realizovať projekty. Teória z prednášok tak bola implementovaná do praxe. Veľkou pomocou pritom boli predovšetkým skúsenosti našich docentov a konštantný feedback.

Iný hlavný
bod štúdia, ktorý mi umožnil prvé výhľady do profesijného života, bol semester orientovaný na prax. Túto dobu som strávila u firmy Hewlett-Packard GmbH (HP). V rámci marketingu Channel Organisation som bola zodpovedná za organizáciu a administratívu marketingových aktivít partnerov HP Partner. Na stáži sa mi podarilo obohatiť obsah teórie z prednášok vedomosťami z praxe a získať intenzívny náhľad do koncernového života. Mohla som prakticky použiť predovšetkým vedomosti, získané počas štúdia, týkajúce sa štruktúrovaných prác a projektového manažmentu.

Na základe veľmi
pozitívnych skúseností počas stáže a kontaktov získaných v podniku sa mi otvorila možnosť napísať moju záverečnú prácu aj u Hewlett-Packard, v pobočke v Zürichu. Aj tam som sa pohybovala na oddelení starostlivosti o partnerov a skúmala som meniacu sa situáciu na trhu notebookov pri vstupe nového konkurenta. Popri teoretických aspektoch záverečnej práce to pre mňa bola ďalšia možnosť nazbierať cenné praktické skúsenosti.

Už počas
písania mojej záverečnej práce som začala hľadať prácu. Na základe nazbieraných skúseností mi bolo jasné, že by som chcela pracovať v oblasti online marketingu. K tomu, aby som zohnala potrebné informácie, som využila aj kongres absolventov. Tam som narazila na spoločnosť Google, ktorá ma zaujímala už počas môjho štúdia. Na kongrese som využila príležitosť výmeny názorov so zamestnancami Google, čo sa týka môjho životopisu a mojich perspektív. Po veľmi zaujímavých rozhovoroch, kde sa prejavil pozitívny feedback k môjmu štúdiu, praktickým skúsenostiam a získaným vedomostiam, sa rýchlo ukázalo, že Google pre mňa ako absolventku predstavuje veľmi vhodný nástup. Od 1. augusta 2008 teda pracujem na oddelení online marketingu v Google Hamburg a môžem pri svojej každodennej práci používať informácie a skúsenosti, nadobudnuté počas štúdia.

Hoci
som v tomto odbore len krátku dobu, podarilo sa mi zistiť už počas stáže, ako dobre ma praktické štúdium na vysokej škole Fresenius pripravilo na najrôznejšie výzvy každodenného pracovného života. Prácou v oblasti online marketingu a so spoločnosťou Google ako zamestnávateľom sa mi splnil jeden sen.

Záverečnou prácou k nástupu do firmy Accenture

Podnikové poradenstvo - to bol pre absolventa vysokej školy Fresenius Olivera Spalecka vždy veľký profesijný cieľ. Vďaka kontaktom z práce na projektoch v rámci štúdia si študent ekonómie mohol svoj profesijný sen rýchlo splniť. Po záverečnej práci ho zamestnala firma Accenture. Teraz poskytuje poradenstvo dealerom svetoznámeho výrobcu automobilov v oblasti predaja a popredajných služieb.

Profesijný  vývoj a skúsenosti Olivera Spalecka

Absolvent študijného odboru:
Business Administration
Zamestnanie:
Accenture

Zameranie na prax, priama výmena informácií s profesormi a práca v malých skupinách boli rozhodujúcimi faktormi, prečo som po troch semestroch štúdia na univerzite vo Würzburgu vymenil túto školu za vysokú školu Fresenius. Už počas základného štúdia som tu mal možnosť priamo aplikovať naučenú študijnú látku do praxe. Tým, že bol založený študentský zbor vysokej školy a riadenie spoločnosti Campus Event GmbH, sme mohli priamo použiť teoretické modely obchodného plánu, marketingovej stratégie, účtovníctvo a mnoho iných tém a trvalo potom merať ich úspešnosť.

V hlavnom štúdiu som išiel v rámci semestra prax na pol roka do spoločnosti Siemens do Šanghaja. Popri profesionálnej výzve ma lákala predovšetkým kultúrna výmena a skúsenosti vyplývajúce z možnosti pracovať v cudzej krajine. Tieto zahraničné skúsenosti boli dôležitým prvkom v mojom profesijnom životopise, ktorý hral veľkú úlohu, keď som sa neskôr uchádzal o prácu v spoločnosti Accenture.

V nadväznosti na to som absolvoval stáž u firmy Accenture v Mníchove. Kontakt na Accenture som dostal počas základného štúdia prostredníctvom jedného seminára a až do stáže som si ho ponechal. Bol som zapojený do projektu, v ktorom sa majú optimalizovať skladovacie procesy jedného výrobcu automobilov na celom svete. V týchto dvoch mesiacoch som získal prvý pohľad do práce v podnikovom poradenstve a o semester neskôr som chcel svoju diplomovú prácu dokončiť práve v tomto odbore.

V čase písania záverečnej práce som sa zoznámil s novým projektovým tímom a napísal som záverečnú prácu na tému optimalizácia dielenského procesu v automobilovej brandži s ohľadom na maximálnu spokojnosť zákazníka. K tomu sa mi hodili metódy štatistického vyhodnocovania dotazníkov a modely pre optimalizáciu procesov a spokojnosť zákazníkov, ktoré som sa naučil pri štúdiu. Mohol som sa stále vracať k podkladom z mojich prednášok a žiadať profesorov o rady.

Práca u firmy Accenture pre mňa bola tak zaujímavá a tak ma bavila, že som sa už počas písania záverečnej práce, štyri mesiace pred dokončením štúdia písomne ​​uchádzal o stále zamestnanie u tejto firmy. Dôležitými prvkami pre úspešnú žiadosť o miesto bol rad stáží, môj zahraničný pobyt a záverečné práce v podniku, na ktorej priamej nadväznosti teraz od januára pracujem ako analytik firmy Accenture v oblasti CRM. Mojou úlohou je analyzovať a optimalizovať prácu dílerov jedného výrobcu automobilov v oblasti predaja a popredajných služieb. V tejto práci mi veľmi pomohol okrem diplomovej práce a mnohých stáží predovšetkým obsah prednášok z odboru marketingu, organizácie a komunikácie.

Teraz sa teším, že ako kontaktná osoba spoločnosti Accenture sa budem môcť podieľať na ďalších akciách vysokej školy Fresenius a umožniť tak ďalším študentom osobný kontakt s firmou Accenture, prostredníctvom ktorého som poznal podnik aj ja sám.

Living international – O výhodach semestra v zahraničí

Jochen Bützler, absolvent študijného odboru ekonómie, rozpráva v krátkom rozhovore, aké výhody mu priniesol semester v zahraničí. K tomu pridáva mnoho zaujímavých skúseností, ktoré získal, a rozdiely mentality v rôznych kultúrach. Jeho záver je, že každý študent by mal stráviť pol roka v zahraničí.

Profesijný vývoj a skúsenosti Jochena Bützlera

Absolvent študijného odboru:
Business Administration
Zamestnanie:
Zytech
Pozícia:
Ekonómia

V lete 2007 to absolventa vysokej školy Fresenius Jochena Bützlera ťahalo do Ázie. Ako prišiel na myšlienku absolvovať v rámci svojho štúdia jeden semester v zahraničí a prečo práve v Hongkongu?
"Ázia ma veľmi lákala, lebo som chcel počas doby štúdií spoznať úplne novú kultúru. K tomu musím povedať, že sa samozrejme muselo jednať o univerzitu s dobrou povesťou, na ktorej sa hovorí anglicky, a región s prevažne letnými teplotami. V rámci môjho študijného zamerania "Interkultúrny management" sme sa navyše Áziou často zaoberali. Rozhodnutie tak bolo naporúdzi. "

Hongkong leží priamo v srdci Ázie, na južnom pobreží Číny. Napriek tomu má Hongkong s Čínou, ako ju človek pozná zo správ, spoločného len veľmi málo.
"Často som zažil, že mnoho ľudí v Nemecku nerozlišuje Hongkong od Pekingu alebo Tokia. K tomu musím povedať, že tieto mestá sú minimálne tak odlišné, ako Barcelona a Berlín. Čo charakterizuje Hongkong, zvlášť ak hovoríme o študijnom pobyte, to je moderná a otvorená spoločnosť. "

Ako sa na taký zahraničný semester sluší a patrí, Jochen Bützler tiež jeden semester študoval. Na University of Hongkong, jednej z najlepších univerzít na svete, bol prekvapený ázijským umením učenia a svetonázoru z iných uhlov pohľadu. K tomu ho lákalo medzinárodné prostredie:
"University of Hongkong mi ponúkla zúčastniť sa štúdia Business Administration. Mohol som absolvovať podobné kurzy, ako sú tie, ktoré sú predpísané na vysokej škole Fresenius. Čo na mňa urobilo obzvlášť veľký dojem, bola skúsenosť, sedieť v niektorých kurzoch dokopy s ľuďmi z viac ako 20 národov. Zvlášť pri spracovávaní prípadových štúdií človek spozná toľko rôznych mentalít. "

Po zahraničnom semestri a dvoch ďalších semestroch štúdií na vysokej škole Fresenius sa Jochen Bützler vydal späť do Číny, tentoraz do Qingdao. Tu absolvoval povinnú stáž, zakomponovanú do jeho študijného plánu, v španielskej firme na solárne technológie, spoločnosti Zytech:
"Najprv by som chcel povedať, že mestá Hongkong a Qingdao, aj keď oba ležia v Ázii, v skutočnosti nemajú vôbec nič spoločné. Moji čínski priatelia ma však na novú kultúru dobre pripravili.

Vo firme som sa zaoberal prevažne podnikovými financiami - Corporate Finance a Business plánom. Čo je na stáži v Číne tak osobitného? Teda, už ako praktikant dostane človek v Číne často úlohy, ktoré mu v Nemecku nezveria ani v prvých rokoch v zamestnaní. Tak som napríklad sám viedol hodinovú prezentáciu v banke HSBC Bank, ktorej cieľom bolo získať úver. Ľuďom, ktorí radi pracujú samostatne a chcú sa aj trochu naučiť jazyk (nevyhnutne, lebo nikto nehovorí anglicky) prinesie stáž v Ázii veľa zábavy a úžitku.

A ako vidí budúcnosť ako ekonóm a absolvent vysokej školy Fresenius Kolín?
"Mám šťastie, že som dostal šancu začať svoj ​​profesijný život v rôznych krajinách. To, že som sa nakoniec rozhodol absolvovať najprv magisterské štúdium na University of Hongkong a až v nadväznosti na to nastúpiť do zamestnania, predstavuje plus v zmysle skúseností, ktoré som v poslednom roku nazbieral. Miesto, kde budem po štúdiu pracovať, však nebude nutne musieť byť Hongkong. Už bola reč aj o Japonsku, Číne, Latinskej Amerike a dokonca o Pobreží Slonoviny. Každý deň prináša niečo nové a ja sa už ohromne teším na zajtrajšok. "

Cestovateľ medzi dvoma svetmi – zdomácnel v hospodárstve i v politike

V septembri 2003 začal Armin Müller svoje štúdium podnikovej ekonómie na vysokej škole Fresenius v Kolíne. Zvláštnosť: študoval paralelne so svojou prácou. Cez deň v kancelárii, večer na vysokej škole. Vo svojej správe o profesijnom vývoji a skúsenostiach rozpráva Armin Müller o svojom štúdiu na vysokej škole Fresenius.

Profesijný vývoj a skúsenosti Armina Müllera
Absolvent študijného odboru: Business Administration
Zamestnanie: STRABAG AG

Po takmer 10 rokoch profesijných skúseností v jednom veľkom nemeckom stavebnom koncerne, STRABAG AG, kde som sa dostal cez vzdelávanie, prácu obchodníka v oblasti stavebnín až po obchodné vedenie pobočky, som sa rozhodol k radikálnemu profesijnému kroku: zmene v oblasti hlavného povolania na činnosť spolkového poslanca a ako samostatne zárobkovo činná osoba, pričom môžem okrem iného pracovať pre krajskú frakciu CDU v mojom rodnom kraji ako konateľ. Táto zmena bola pre mňa ľahká zvlášť preto, že som mohol realizovať svoje želanie študovať ekonómiu pri práci, čo bolo v tomto prípade možné vďaka lepšej časovej flexibilite.

Na jar roku 2003 som na jednom veľtrhu ďalšieho vzdelávania v priemyselnej a obchodnej komore (IHK / AHK) narazil pri stánku s prospektami na leták vysokej školy Fresenius. Pri porovnávaní s dvoma ďalšími konkurentmi na trhu regionálnych súkromných vysokých škôl ma presvedčil koncept a modernosť výučby a vybavenie. Tak som s niekoľkými ďalšími spolužiakmi začal na jeseň roku 2003 štúdium podnikovej ekonomiky.

Čo ma presvedčilo, bolo predovšetkým veľké prepojenie s praxou, čo som ako študent s mnohoročnými pracovnými skúsenosťami aj vo vedúcej pozícii mohol veľmi dobre posúdiť. Na rozdiel od univerzít je toto pečať kvality odborných vysokých škôl. To, že si vysoká škola Fresenius okrem toho postavila intenzívnu spoluprácu s inými vysokými školami, inštitúciami a podnikmi na celom svete, je tiež ďalšie plus, ktoré je nutné oceniť. Skoro som ľutoval, že kvôli práci a rodine (manželka a dve malé deti) nemôžem študovať jeden semester v zahraničí.

Mnoho podnetov zo štúdia - zvlášť u tém financovania a účtovníctva - som si mohol okamžite previesť na svoju prácu. Podobné názory som počul aj pri diskusii so svojimi spolužiakmi. Nakoniec sme mohli dokonca vyvinúť koncepty pre našu prácu a otestovať ich v rámci nášho štúdia!

Veľký dôraz kladie vysoká škola Fresenius aj na diferencovanú ponuku prednášok a výukových akcií, bohatý výber tém domácich a záverečných prác a poskytnutie miest pre stáž, bez študentom brala možnosť realizovať vlastné návrhy. Ja som mohol vyvinúť a uskutočniť tému záverečnej práce "Indikátory a indikátorové systémy v novom komunálnom účtovníctve NKF v Porýní-Vestfálsku" spolu so svojím kooperačným partnerom, audítorskou spoločnosťou PKF Fasselt & Partner v Duisburgu.

Po úspešnom dokončení štúdia v januári 2007 som mohol ako novopečený diplomovaný ekonóm (FH) nastúpiť do vedúcej pozície vo verejných službách. Zo súkromných dôvodov som sa však rozhodol vrátiť sa v medzičase opäť ku spoločnosti STRABAG AG. Tam som opäť pracoval ako obchodný vedúci pobočky. Mnohé veci zo štúdia už môžem používať a mnohé veci ešte využijem k aktívnemu formovaniu svojej práce a úspešnému vedeniu tejto pobočky. O úspechu praktického použitia toho, čo som sa naučil počas štúdia na vysokej škole Fresenius, vôbec nepochybujem.

Vysoká škola Fresenius - len tak ďalej! Rád na štúdium spomínam a ďakujem svojej žene a obom mojim deťom, že ma tak trpezlivo podporovali v mojom štúdiu.

Not just Micky Mouse. Working at Walt Disney Company in London

Absolventka vysokej školy Fresenius Sina Skrypzak sa rozhodla vycestovať po štúdiu Media Managementu do Londýna. Požiadať o miesto pri Walt Disney Company sa vďaka študijnej príprave dalo ľahko zvládnuť a teraz pracuje u jedného z najväčších mediálnych koncernov na svete.

Profesijný vývoj a skúsenosti Siny Skrypzak

Absolventka študijného odboru:
Media Management
Zamestnanie:
Walt Disney
Pozícia:
Sales Development Co-Ordinater / Team Assistant


Na
otázku, prečo som sa rozhodla pre štúdium na vysokej škole Fresenius, sa dá odpovedať veľmi jednoducho. Vysoká škola Fresenius bola jedna z prvých vysokých škôl, ktorá ponúkala odbor Media Management. Ďalšími rozhodujúcimi faktormi bola výučba blízka praxi a predovšetkým milí ľudia, ktorých som spoznala už skôr, či už to boli profesori alebo spolužiaci.

Štúdium som dokončila v auguste a bola som vypustená do sveta zamestnancov. Ale bola som dobre pripravená? Chcela som zostať v Nemecku, alebo radšej zase odísť do zahraničia? Mala som si hľadať hneď prácu, alebo najskôr absolvovať nejakú stáž? Nakoniec som sa rozhodla bez ďalších stáží priamo nastúpiť do profesijného sveta. Tento nástup však nemal prebehnúť v Nemecku, ale v Londýne.

Potom, čo sa
moji rodičia a priatelia spamätali zo šoku, som sa vypravila na cestu. Musím však spomenúť, že som si nemusela robiť starosti o ubytovanie, pretože môj priateľ tam už dlho žije a samozrejme ma pri sebe vrelo uvítal. Pred odchodom som sa ešte informovala u spolužiakov a docentov v Nemecku o kontaktoch a poslala som nejaké žiadosti o miesto. Po niekoľkých zmätkoch a niekoľkých odmietnutiach som nakoniec bola pozvaná na pohovor u spoločnosti Walt Disney.

Pohovor u
Walt Disney viedla personalistka a moja potenciálna nová šéfka. Obe mali pred sebou tučný katalóg otázok. Na začiatku sa všetko točilo okolo môjho štúdia a stáží, potom to však začalo byť špecifickejšie zamerané. U aktuálnych otázok zameraných na prax, napríklad na to, čo viem o "LA writers-strike "alebo čo znamená" digitalizácia", mi veľmi pomohli teoretické vedomosti zo štúdia a diplomová práca. Druhý pohovor bol test, ktorý sa skladal z otázok z gramatiky, eseje, ktorá sa mala napísať a licenčnej zmluvy, ku ktorej sa museli zodpovedať rôzne otázky. Ako skvelé, že práve takéto zmluvy boli predmetom prednášky na tému "Mediálne zmluvné právo", takže som tam neurobila ani jedinú chybu.

Potom
to znamenalo čakanie, čakanie a čakanie na odpoveď od spoločnosti Walt Disney. Nakoniec ma ale zobrali a teraz si hovorím Sales Development Co-Ordinater / Team Assistant. Pracujem v odbore programového predaja, čo obsahuje napr. Prípravné a dodatočné práce na uzatváranie nových zmlúv, rešerše pre klientov, podporné práce pre celý predajný tím a podpora kalkulácií. Aby som tieto úlohy vo svojej novej práci zvládla, mi pomohlo štúdium, lebo som sa okrem iného naučila pracovať ako v malom tak aj vo veľkom tíme (kľúčové slovo Projektové práce), nebrať si kritiku osobne a dodržiavať určitý časový plán a tiež dbať na detaily (kľúčové slovo Riadenie projektov). A samozrejme sa človek pri štúdiu v inom meste naučia aj vybudovať si okolo seba určité sociálne prostredie, tak ako teraz opäť zažívam v Londýne.

Všetkým novým študentom na vysokej škole Fresenius môžem len odporučiť, aby absolvovali čo najviac stáží doma aj v zahraničí a aby sa niekedy trochu viac pýtali. Je totiž legitímne, dopytovať sa určitých osôb ako napr. Docentov na šance a možnosti. Uškodiť niečo také nikdy nemôže.

Raz do Číny a späť. A späť.

Yannick Ott, absolvent vysokej školy Fresenius, chcel už od začiatku štúdia naštartovať svoju kariéru v Ázii. Po dvoch stážach v produkčnej filmovej spoločnosti vo firme Mercedes Benz v Pekingu sa ešte s diplomom v ruke obracia k Nemecku chrbtom a nastupuje v Šanghaji v prestížnej mediálnej produkčnej agentúre Luxoom.

Kariérny vývoj
a skúsenosti Yannicka Otta
Absolvent
študijného odboru: Media Management
Zamestnanie: Luxoom

Potom, čo som absolvoval prvé štyri semestre ako budúci diplomovaný mediálny ekonóm, bolo jasné, že chcem stráviť piaty semester zameraný na prax v zahraničí. Ázia ma odjakživa lákala, a tak som skúsil šťastie - úspešne. Na jednej konferencii s názvom "TV Programme Exchange medzi Nemeckom a Čínou" v Kolíne som spoznal čínsku producentku, ktorá mi potom skutočne ponúkla stáž vo svojej firme v Pekingu.

Rozhodnutie padlo
rýchlo, a tak som o niekoľko mesiacov neskôr sedel v lietadle smer Čína. Tam som mal naštartovať možnú spoluprácu so zahraničím v štátnej produkčnej filmovej firme Viewpoint Communications. Posadili ma s jedinými tromi anglicky hovoriacimi kolegami do kancelárie a medzinárodné oddelenie bolo na svete. Áno, to, že Číňania občas tiahnu k spontánnosti, som zažil už skôr. Aby som však mohol aspoň čiastočne komunikovať aj s ďalšou stovkou kolegov, zapísal som sa na Beijing Language and Culture University, aby som tam študoval popri zamestnaní jeden semester čínštiny.

Potom
čo som teda každý deň trávil skoré ranné hodiny jazykovým štúdiom, vydal som sa následne do firmy, kde sme na začiatku prevádzkovali klasický marketingový prieskum a neskôr viedli skutočne prvé rozhovory s nemeckými firmami o možnej koprodukcii. Tiež účasť na čínsko-bavorskom filmovom festivale bol radostný výsledok tejto práce. Mohol som maximálne prakticky využiť vedomosti media manažmentu, získané na vysokej škole Fresenius a naopak sa naučiť obrovské množstvo vecí o čínskom trhu a kultúre. Tých šesť mesiacov v Pekingu utieklo síce hrozne rýchlo, ale bola to pre mňa tak úžasné a nezabudnuteľné obdobie, že je dodnes významným a rozhodujúcim faktorom charakterizujúcim moju kariéru.
Keď
som sa totiž v marci 2006 vrátil do Kolína, aby som tam dokončil hlavné štúdium, bolo jasné, že budem so svojou diplomovou prácou musieť späť do Číny. Vedľa media manažmentu som si ako druhý hlavný odbor zvolil marketing manažment a toto sa stalo témou môjho nového výletu do Číny.

Tentoraz bolo však na nájdenie vhodného podniku v Číne potrebné už oveľa menej šťastia. S referenciami, ktoré som mal z prvého zahraničného semestra, as mojím študijným zameraním, som dokázal rýchlo nadchnúť Mercedes-Benz (China) Ltd pre diplomovú prácu, a tak som už rok po mojom prvom pobyte v Číne opäť sedel v lietadle smer Peking.

Tam som pracoval v tíme pre marketing a komunikáciu, oddelenie odbytu firmy Mercedes-Benz, kde som potom mohol veľmi dobre spojiť to, čo som sa naučil v minulých dvoch semestroch. Tá doba bola naozaj veľmi náročná, pretože popri písaní diplomovej práce som bol zapojený aj do mnohých projektov. K tomu patrilo organizovanie akcií ako ročné konferencie obchodníkov, návšteva najväčšieho čínskeho automobilového veľtrhu Auto Shanghai, aj vybudovanie Extranet, internetovej platformy pre výmenu informácií medzi veľkoobchodom a maloobchodom. Mal som dokonca tú česť produkovať malý image-film. Pri spätnom pohľade musím povedať, že napriek extrémnej záťaži a všetkému tomu úsiliu bolo aj týchto šesť mesiacov šialene napínavých. A hodnotných.
Keď
som teraz po štyroch vzrušujúcich a plodných rokoch štúdia na vysokej škole Fresenius mediálny ekonóm, nastúpim do mediálnej produkčnej agentúry Luxoom. Zase znova poletím. Kam? Samozrejme do Číny, presnejšie povedané do Šanghaja. V tamojšej pobočke môjho budúceho zamestnávateľa je totiž potreba organizovať a produkovať mediálne projekty - okrem iného pre automobilový priemysel. Tentoraz však nielen na šesť mesiacov, ale na niekoľko rokov. Dovidenia, Nemecko.

Od študenta ku konzultantovi pre manažment

Accenture je jedným z najväčších svetových poskytovateľov v oblasti konzultantských služieb pre manažment, technológie a outsourcing s viac než 170.000 zamestnancami na celom svete. Možnosť spolupracovať s klientmi ako je Allianz AG, Deutsche Bank, Sanofi-Aventis, Bayer a dokonca ministerstva rôznych krajín, je pre mnoho ľudí, ktorí nastupujú do práce, určite snom. Pre absolventa vysokej školy Fresenius Thomasa Piepera sa tento sen stal skutočnosťou.

Kariérny vývoj
a skúsenosti Thomasa Piepera
Absolvent
študijného odboru: Business Administration
Zamestnanie: Accenture
Pozícia: Analytik

Po
maturite a základnej vojenskej službe som v roku 2003 hľadal vhodnú vysokú školu pre štúdium ekonómie. V celoštátnom denníku ma zaujala vysoká škola Fresenius. Náplň štúdia a malej skupiny ma presvedčili, aby som sa nakoniec v septembri 2003 prihlásil na štúdium na vysokej škole Fresenius a začal tam študovať.

Jednou
z najdôležitejších náplní štúdia je semester zameraný na prax. Vzhľadom k tomu, že tento semester bol u odbore Bussiness Administration naplánovaný na 5. semester, informoval som sa počas 4. semestra na internete a veľmi rýchlo som našiel odkaz na spoločnosť Accenture. Jeden môj dobrý kamarát tam už absolvoval stáž a vykladal mi o svojom napínavom projekte. Navyše je Accenture jedným z najväčších svetových poskytovateľov konzultantských služieb pre manažment, technológie a outsourcing s viac než 170.000 zamestnancami na celom svete. Možnosť spolupracovať s klientmi ako je Allianz AG, Deutsche Bank, Sanofi-Aventis, Bayer a dokonca ministerstva rôznych krajín u mňa posilnila priania absolvovať tam stáž.

Po
písomnej žiadosti nasledoval telefónny rozhovor s kompetentným manažérom, ktorý ma informoval o stave projektu, úlohách a klientoch a pýtal sa na moju motiváciu a doterajšie skúsenosti. Nakoniec som sa vydal do Mníchova, kde som bol okamžite prvý deň prijatý do projektu. Tím sa skladal zo šiestich kolegov a teamleadera, ktorý za mňa zodpovedal. Prvé dni mi boli pridelení dvaja kolegovia, ktorí ma pripravili na prácu na projekte u klienta. Všetky otázky, ktoré som mal, sa tak mohli ihneď odpovedať.Môj úlohu u firmy Accenture spočíval predovšetkým v reportingu. Kontroloval som rôzne procesy, ktoré firma Accenture za klienta prevzala a zadala formou outsourcingu, z hľadiska rôznych kritérií, ako napr. Dodržiavanie vopred stanovenej doby projektu. Napínavé na tejto úlohe bolo okrem iného to, že som komunikoval s našimi centrami, tzv. Delivery centers (veľká IT-centrá, ktoré môžu pre klientov zobrazovať celé IT-procesy, ako napr. Účtovníctva) na Slovensku, v USA a na Filipínach.

Uplynul rok
od tohto semestra orientovaného na prax a ja som sa rozhodol ďalej pracovať pre firmu Accenture ako pracujúci študent. Vedľa veľmi dobrého platového ohodnotenia som mal výhodu, že som dostal projekt bezprostredne blízko od domova, takže sa to dalo dobre spojiť so štúdiom. Mojím zadaním bol veľký projekt SAP vo verejnom sektore, u ktorého sa mali previesť rôzne úrady a čiastkové úrady v celom Nemecku zo starého systému na systém SAP - teda presne tá pravá úloha pre firmu Accenture. V projekte som mal ako hlavnú podporu projektové vedenie a vykonávanie rôznych testov v SAP CO (Controlling), PM (Project Management) a FI (Finance). Moje dobré skúsenosti počas doby mojej práce pre firmu Accenture nakoniec motivovali k tomu, aby som sa hlásil o stále zamestnanie ako analytik.

Je nutné konštatovať, že štúdium na vysokej škole Fresenius mňa v mnohých ohľadoch veľmi dobre pripravilo ako na prácu študenta, ktorý si zarába pri štúdiu, tak aj teraz na prácu analytika u firmy Accenture. Prednáškam "Komunikácia a rétorika" napr. Vďačím za sebaisté vystupovanie počas pohovorov pri žiadosti o miesto alebo teraz voči mojim klientom. Môj prvý projekt ako analytik, pri ktorom ide o vytvorenie a zlepšenie webovej aplikácie, ma teraz zavádza do Norimbergu. Mojou úlohou bude prebrať s klientom funkčné požiadavky na webovú aplikáciu. Najskôr sa však na dva týždne vydám do USA, kde sa stretnú nováčikovia firmy Accenture z celého sveta na školenie. Na to sa teraz obzvlášť teším.

Od stáže k nástupu do zamestnania u PricewaterhouseCoopers


Timo Schönhalse, absolvent študijného odboru ekonómia, informuje o svojom nástupe do zamestnania v audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Po stáži u jedného z hlavných partnerov vysokej školy Fresenius sa mu podarilo nastúpiť do zamestnania priamo po dokončení štúdia.

Kariérny vývoj a skúsenosti Timo Schönhalse

Absolvent študijného odboru: Business Administration
Zamestnanie: PwC

Pri hľadaní vhodnej stáže pre semester zameraný na prax, čo bol zimný semester, som chcel prax v oblasti controllingu. V tejto oblasti som sa teda hlásil na stáž na začiatku svojho štvrtého semestra v mnohých firmách, predovšetkým vo veľkých koncernoch.

Ako je známe, každý začiatok je ťažký. Potom, čo som dostal mnoho negatívnych odpovedí, som sa zamýšľal nad tým, ktoré oblasti okrem controllingu by ma ešte mohli zaujímať. Vzhľadom k tomu, že som sa pri hlavnom štúdiu chcel rozhodnúť pre zameranie Náuka o riadení a ekonómia, bola stáž v tomto odvetví hospodárstva tiež úplne prijateľná. Keď som sa informoval o "big four" (veľké štvorke) audítorských firiem, KPMG, PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte und Ernst & Young, chcel som najskôr poslať jednoducho žiadosť na PwC. Spomenul som si, že vysoká škola má cez Placement office aj kontakty na PwC a obrátil som sa na pána Prof. Dr Pougina s prosbou o pár tipov k mojej žiadosti. Pán Prof. Dr Pougin ma potom pozval k sebe a dal mi kontaktnú osobu, na ktorú som mal smerovať svoju žiadosť.

O pár týždňov neskôr som bol pozvaný do pobočky PricewaterhouseCoopers v Düsseldorfe na pohovor, kde som sa mal predstaviť. Rozhovor, ktorý trvá asi hodinu a pol, a na ktorom sa odpovedá aj na odborné otázky, bol veľmi príjemný. Ešte toho dňa popoludní mi volala kompetentná personalistka a oznámila mi, že PwC ma prijíma ako praktikanta.

Teraz som však stál pred "luxusným problémom." Okrem prísľubu od PwC som dostal ešte dve ďalšie ponuky miesta. Pritom sa jednalo o stáž u jedného z najväčších svetových automobilových koncernov v oblasti produktového controllingu a stáž u jednej z popredných svetových leteckých spoločnosti v oblasti koncernového controllingu.
Potom, čo som si zistil názory rôznych docentov na vysokej škole Fresenius a znovu sa krátko stretol s pánom Prof. Dr Pouginem, som sa nakoniec rozhodol pre šesťmesačnú stáž v PwC. V nadväznosti na stáž a feedback som bol prijatý do programu na podporu stážistov "kit", pomocou ktorého sa má udržiavať kontakt medzi PwC a vhodnými stážistami. A na tento kontakt PwC skutočne sama silne dbá. Na jeseň som potom mal telefonát od PwC, či chcem na jar absolvovať ďalšiu šesť až osemmesačnú stáž. S myšlienkou, že ďalšia stáž by mohla predstavovať zvýšenie šancí na priamy nástup do zamestnania po štúdiu, som dlho neváhal, aj cez stres zo záverečnej skúšky a blížiacej sa diplomovej práce, a absolvoval som v PwC ďalšiu stáž od konca januára do začiatku marca.

V nadväznosti na stáž som potom bol uistený, že si nemusím robiť žiadne starosti ohľadom zháňania práce a že je pre mňa už rezervované miesto. S týmto veľmi príjemným pocitom som potom nakoniec napísal diplomovú prácu v PwC. V nadväznosti na to som potom pracoval priamo pre pobočku PwC v Kolíne.

Práca od jedného absolventa k druhému

Pri hľadaní vhodného miesta, kde by mohla spojiť prácu s promóciou, prišla bývalej študentke psychológie hospodárstva na vysokej škole Fresenius, Deborah Schnabel, ponuka cez burzu miest siete ALUMNI NETWORKS práve vhod.

Kariérny vývoj a skúsenosti: Deborah Schnabel, MA
Absolventka
študijného odboru: Business Psychology
Zamestnanie
: ICUnet.AG

Thomas Weber, absolvent vysokej školy Fresenius v Kolíne, zverejnil v skupine XING vysokej školy Fresenius v októbri miesto pre výskumnú prácu v interkultúrnej analýze potenciálu v ICUnet.AG. Deborah Schnabel si to všimla po tom, čo Sabine Gatzen, zamestnankyňa a absolventka vysokej školy Fresenius v Kolíne, poslala správu o novo ponúkaných miestach do burzy pracovných miest skupiny XING vysokej školy Fresenius,  všetkým členom tejto skupiny.

ICUnet.AG je podnik pre interkultúrne poradenstvo, školenia a assignment manažment. Vzhľadom k tomu, že absolventka Deborah krátko predtým kvôli jednému projektu precestovala Čínu, veľmi ju toto miesto lákalo a o ponúkané miesto sa hneď uchádzala. Miesto získala a od roku 2012 pracuje v ICUnet v Kolíne a vo Frankfurte. Vo svojej novej funkcii sa Deborah Schnabel zaoberá vývojom testu, ktorý dokáže zachytiť interkultúrne kompetencie. Tento test bude zároveň súčasťou jej promócie, ktorú robí zároveň s prácou pre ICUnet.AG. Navyše bude táto absolventka uskutočňovať vývojové opatrenia pre zamestnancov, ktorí idú cez jej firmu do zahraničia, aby ich pripravila na kultúrne rozdiely.
Z ideálnej konštelácie tohto miesta má Deborah veľkú radosť: "Môžem prakticky pracovať, robiť výskum a zároveň promovať! Tisíckrát vďaka za sprostredkovanie.